برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مقایسه شرح شغل کارکنان مدارک پزشکی در کشورهای منتخب و ارائه الگو (32575 مشاهده)
بررسی طرح پرکیس (حق الزحمه کار اضافی) و تأثیر آن بر افزایش استفاده از ظرفیت های درمانی و کارآیی کارکنان بیمارستان های تأمین اجتماعی شهرستان اصفهان (23625 مشاهده)
چگونگی گزارش روش شناسی در کارآزمائی های بالینی تصادفی (22965 مشاهده)
رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (20478 مشاهده)
رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1386 (19540 مشاهده)
ارزیابی شیوه های تامین مالی و نظام پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت در کشورهای منتخب: ارائه ی الگو برای ایران. (17436 مشاهده)
مراقبت های بهداشتی اوَلیَه (PHC) همچنان راهبردی برای گسترش عدالت در سلامت (17010 مشاهده)
نگرش کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به نحوه ی ارزشیابی عملکرد آنان در سال 1386 (16892 مشاهده)
ارزیابی نظام مدیریَت عملکرد کارکنان بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن در سال 1385 (16643 مشاهده)
شناخت شخصیت مدیران؛ لازمه ی مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی مدل پنج عاملی (Big-5) در دانشگاه علوم پزشکی قم) (16593 مشاهده)
DRG ضرورت ایجاد سیستم ملی بیمار یهای قلب و عروق در ایران (16020 مشاهده)
ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند:مطالعه موردی (15178 مشاهده)
بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان های آموزشی، عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران (14977 مشاهده)
بررسی وضعیت هزینه تخت روز بستری و شاخص های عملکردی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران (1381) (14896 مشاهده)
رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه (14813 مشاهده)
ارتباط فرهنگ سازمانی با اجرای شش سیگما در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (14747 مشاهده)
گزارش کوتاه: نگاهی کمّی به مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده فصلنامۀ مدیریت سلامت؛ سالهای 89-84 (14527 مشاهده)
نقش سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشکی در کاهش خطاهای دارویی (14517 مشاهده)
مدیریت بحران در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی استان کرمان و شهرستان بروجرد- 1385 : (13912 مشاهده)
بررسی تأثیر عملکرد گروههای بهبود کیفیت بر اثربخشی و کارایی بیمارستان لولاگر تهران ؛ 1384 (13828 مشاهده)
بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی (13692 مشاهده)
بررسی استانداردهای ساختار، محتوا و واژه‌نامه پرونده الکترونیک سلامت در سازمان‌های منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران (13677 مشاهده)
مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی (13672 مشاهده)
طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان سرطان خون (13672 مشاهده)
طراحی مدل شی گرا پیامهای اصلی برای پشتیبانی از پرونده الکترونیک سلامت(EHR) (13653 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی محتوایی مدارک پزشکی در بیمارستان های عمومی، آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سه ماهه اول سال 1377 (38443 دریافت)
سنجش اثر مطالعات کارآزمایی بالینی ایران بر تولید و توسعه دانش (33277 دریافت)
مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی (32375 دریافت)
چگونگی گزارش روش شناسی در کارآزمائی های بالینی تصادفی (28952 دریافت)
طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان سرطان خون (23312 دریافت)
مراقبت های بهداشتی اوَلیَه (PHC) همچنان راهبردی برای گسترش عدالت در سلامت (13851 دریافت)
میزان توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با تمرکز بر شاخص‌های بخش بهداشت و درمان (12711 دریافت)
شناخت شخصیت مدیران؛ لازمه ی مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی مدل پنج عاملی (Big-5) در دانشگاه علوم پزشکی قم) (12334 دریافت)
تحلیل و برآورد هزینه ی تمام شده ی خدمات با استفاده از روش حسابداری تقلیلی - مرحله ای (بیمارستان فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1385) (11706 دریافت)
رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1386 (11241 دریافت)
تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی (SWOT Analysis) دانشکده ی مدیریَت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (10704 دریافت)
استخراج دانش از داده های بیماران دیابتی با استفاده از روش درخت تصمیم C5.0 (10597 دریافت)
به کارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات (سروکوال: ServQual) در مجتمع آموزشی درمانی امام خمینی(ره):1390 (9639 دریافت)
رابطه ی بین مؤلفه های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستان های منتخب شهر اصفهان ( 1388) (9487 دریافت)
رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (9325 دریافت)
مدلی برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی بیمارستان (8419 دریافت)
مروری بر پدیده رنگ درمانی با تأکید بر محیط های بیمارستانی (8284 دریافت)
رابطه ی جو سازمانی با ویژگی های شخصیتی کارکنان بیمارستان فاطمه الزهرا(س) نجف آباد (7703 دریافت)
بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی (7624 دریافت)
عوامل موثر بر زنجیره تامین چابکی بیمارستان‌های ایران (7578 دریافت)
رابطه ی رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان در مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران: 1388 (7308 دریافت)
تأثیر سبک رهبری مدیران بر احساس برابری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (7256 دریافت)
عوامل مؤثر در بهره‌مندی و دسترسی به خدمات سلامت: مطالعه مبتنی بر جمعیت شهر کرمان (7047 دریافت)
بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران (6770 دریافت)
مدیریت بحران در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی استان کرمان و شهرستان بروجرد- 1385 : (6630 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 27632 بازدید)
شورای نویسندگان ( 20389 بازدید)
سوابق و اطلاعات مربوط به نشریه مدیریت سلامت ( 16670 بازدید)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 15875 بازدید)
فرآیند ارسال تا انتشار مقاله ( 15001 بازدید)
آدرس ( 14980 بازدید)
جنبه های حقوقی ( 9810 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 9419 بازدید)
جلسه هیأت تحریریه ( 7979 بازدید)
دانشکده مدیریت ( 6349 بازدید)
شماره های قبلی ( 4318 بازدید)
مجله مدیریت سلامت ( 3668 بازدید)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 3094 بازدید)
دستورالعمل منبع نویسی ( 2376 بازدید)
فرایند داوری مقاله (Article Reviewing) ( 2322 بازدید)
خط مشی داوری تخصصی ( 2251 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
شورای نویسندگان ( 533 ارسال)
دانشکده مدیریت ( 525 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 360 ارسال)
آدرس ( 340 ارسال)
سوابق و اطلاعات مربوط به نشریه مدیریت سلامت ( 313 ارسال)
شماره های قبلی ( 311 ارسال)
مجله مدیریت سلامت ( 303 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 155 ارسال)
فرآیند ارسال تا انتشار مقاله ( 150 ارسال)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 131 ارسال)
جلسه هیأت تحریریه ( 94 ارسال)
جنبه های حقوقی ( 91 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شورای نویسندگان ( 2499 چاپ)
دانشکده مدیریت ( 1536 چاپ)
آدرس ( 1303 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1245 چاپ)
سوابق و اطلاعات مربوط به نشریه مدیریت سلامت ( 979 چاپ)
شماره های قبلی ( 968 چاپ)
مجله مدیریت سلامت ( 854 چاپ)
فرآیند ارسال تا انتشار مقاله ( 787 چاپ)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 735 چاپ)
جلسه هیأت تحریریه ( 732 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 686 چاپ)
جنبه های حقوقی ( 672 چاپ)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 223 چاپ)
خط مشی داوری تخصصی ( 205 چاپ)
فرایند داوری مقاله (Article Reviewing) ( 200 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Health Administration

Designed & Developed by : Yektaweb