برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مقایسه شرح شغل کارکنان مدارک پزشکی در کشورهای منتخب و ارائه الگو (34699 مشاهده)
بررسی طرح پرکیس (حق الزحمه کار اضافی) و تأثیر آن بر افزایش استفاده از ظرفیت های درمانی و کارآیی کارکنان بیمارستان های تأمین اجتماعی شهرستان اصفهان (24153 مشاهده)
چگونگی گزارش روش شناسی در کارآزمائی های بالینی تصادفی (23290 مشاهده)
رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (20809 مشاهده)
رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1386 (20119 مشاهده)
مراقبت های بهداشتی اوَلیَه (PHC) همچنان راهبردی برای گسترش عدالت در سلامت (18499 مشاهده)
ارزیابی شیوه های تامین مالی و نظام پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت در کشورهای منتخب: ارائه ی الگو برای ایران. (17943 مشاهده)
نگرش کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به نحوه ی ارزشیابی عملکرد آنان در سال 1386 (17148 مشاهده)
شناخت شخصیت مدیران؛ لازمه ی مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی مدل پنج عاملی (Big-5) در دانشگاه علوم پزشکی قم) (16972 مشاهده)
ارزیابی نظام مدیریَت عملکرد کارکنان بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن در سال 1385 (16972 مشاهده)
DRG ضرورت ایجاد سیستم ملی بیمار یهای قلب و عروق در ایران (16274 مشاهده)
ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند:مطالعه موردی (15539 مشاهده)
بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان های آموزشی، عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران (15358 مشاهده)
بررسی وضعیت هزینه تخت روز بستری و شاخص های عملکردی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران (1381) (15329 مشاهده)
رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه (15143 مشاهده)
ارتباط فرهنگ سازمانی با اجرای شش سیگما در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (15034 مشاهده)
گزارش کوتاه: نگاهی کمّی به مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده فصلنامۀ مدیریت سلامت؛ سالهای 89-84 (14897 مشاهده)
نقش سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشکی در کاهش خطاهای دارویی (14873 مشاهده)
مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی (14308 مشاهده)
مدیریت بحران در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی استان کرمان و شهرستان بروجرد- 1385 : (14253 مشاهده)
بررسی استانداردهای ساختار، محتوا و واژه‌نامه پرونده الکترونیک سلامت در سازمان‌های منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران (14250 مشاهده)
بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی (14180 مشاهده)
طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان سرطان خون (14159 مشاهده)
بررسی تأثیر عملکرد گروههای بهبود کیفیت بر اثربخشی و کارایی بیمارستان لولاگر تهران ؛ 1384 (14138 مشاهده)
طراحی مدل شی گرا پیامهای اصلی برای پشتیبانی از پرونده الکترونیک سلامت(EHR) (14006 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی محتوایی مدارک پزشکی در بیمارستان های عمومی، آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سه ماهه اول سال 1377 (38549 دریافت)
مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی (33799 دریافت)
سنجش اثر مطالعات کارآزمایی بالینی ایران بر تولید و توسعه دانش (33316 دریافت)
چگونگی گزارش روش شناسی در کارآزمائی های بالینی تصادفی (29230 دریافت)
طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان سرطان خون (23521 دریافت)
مراقبت های بهداشتی اوَلیَه (PHC) همچنان راهبردی برای گسترش عدالت در سلامت (14977 دریافت)
میزان توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با تمرکز بر شاخص‌های بخش بهداشت و درمان (12920 دریافت)
شناخت شخصیت مدیران؛ لازمه ی مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی مدل پنج عاملی (Big-5) در دانشگاه علوم پزشکی قم) (12709 دریافت)
تحلیل و برآورد هزینه ی تمام شده ی خدمات با استفاده از روش حسابداری تقلیلی - مرحله ای (بیمارستان فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1385) (12103 دریافت)
رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1386 (11406 دریافت)
تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی (SWOT Analysis) دانشکده ی مدیریَت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (10949 دریافت)
استخراج دانش از داده های بیماران دیابتی با استفاده از روش درخت تصمیم C5.0 (10915 دریافت)
به کارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات (سروکوال: ServQual) در مجتمع آموزشی درمانی امام خمینی(ره):1390 (9825 دریافت)
رابطه ی بین مؤلفه های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستان های منتخب شهر اصفهان ( 1388) (9700 دریافت)
رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (9382 دریافت)
مروری بر پدیده رنگ درمانی با تأکید بر محیط های بیمارستانی (8836 دریافت)
مدلی برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی بیمارستان (8633 دریافت)
بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی (7819 دریافت)
رابطه ی جو سازمانی با ویژگی های شخصیتی کارکنان بیمارستان فاطمه الزهرا(س) نجف آباد (7755 دریافت)
عوامل موثر بر زنجیره تامین چابکی بیمارستان‌های ایران (7716 دریافت)
تأثیر سبک رهبری مدیران بر احساس برابری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (7559 دریافت)
عوامل مؤثر در بهره‌مندی و دسترسی به خدمات سلامت: مطالعه مبتنی بر جمعیت شهر کرمان (7494 دریافت)
رابطه ی رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان در مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران: 1388 (7373 دریافت)
بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران (7134 دریافت)
رابطه ی هزینه های سلامت ورشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) (6853 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 29037 بازدید)
شورای نویسندگان ( 20784 بازدید)
درباره نشریه ( 17482 بازدید)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 16730 بازدید)
فرآیند ارسال تا انتشار مقاله ( 15516 بازدید)
آدرس ( 15387 بازدید)
جنبه های حقوقی ( 10198 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 9936 بازدید)
جلسه هیأت تحریریه ( 8301 بازدید)
دانشکده مدیریت ( 6384 بازدید)
شماره های قبلی ( 4351 بازدید)
نشریه مدیریت سلامت ( 3676 بازدید)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 3658 بازدید)
دستورالعمل منبع نویسی ( 2728 بازدید)
فرایند داوری مقاله (Article Reviewing) ( 2611 بازدید)
فرآیند داوری توسط داوران تخصصی (Peer Review Process ) ( 2477 بازدید)
راهنمای داوران ( 2317 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
شورای نویسندگان ( 533 ارسال)
دانشکده مدیریت ( 525 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 360 ارسال)
آدرس ( 340 ارسال)
درباره نشریه ( 313 ارسال)
شماره های قبلی ( 311 ارسال)
نشریه مدیریت سلامت ( 303 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 155 ارسال)
فرآیند ارسال تا انتشار مقاله ( 150 ارسال)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 131 ارسال)
جلسه هیأت تحریریه ( 94 ارسال)
جنبه های حقوقی ( 91 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شورای نویسندگان ( 2549 چاپ)
دانشکده مدیریت ( 1549 چاپ)
آدرس ( 1336 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1295 چاپ)
درباره نشریه ( 1032 چاپ)
شماره های قبلی ( 978 چاپ)
نشریه مدیریت سلامت ( 862 چاپ)
فرآیند ارسال تا انتشار مقاله ( 823 چاپ)
جلسه هیأت تحریریه ( 781 چاپ)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 772 چاپ)
جنبه های حقوقی ( 727 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 723 چاپ)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 254 چاپ)
فرایند داوری مقاله (Article Reviewing) ( 251 چاپ)
فرآیند داوری توسط داوران تخصصی (Peer Review Process ) ( 237 چاپ)
دستورالعمل منبع نویسی ( 224 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Health Administration

Designed & Developed by : Yektaweb