برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی میزان ثبت صحیح و به موقع اطلاعات تبادل یافته از سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران (7509890 مشاهده)
مقایسه شرح شغل کارکنان مدارک پزشکی در کشورهای منتخب و ارائه الگو (108969 مشاهده)
بررسی طرح پرکیس (حق الزحمه کار اضافی) و تأثیر آن بر افزایش استفاده از ظرفیت های درمانی و کارآیی کارکنان بیمارستان های تأمین اجتماعی شهرستان اصفهان (26457 مشاهده)
مراقبت های بهداشتی اوَلیَه (PHC) همچنان راهبردی برای گسترش عدالت در سلامت (26418 مشاهده)
چگونگی گزارش روش شناسی در کارآزمائی های بالینی تصادفی (24545 مشاهده)
رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (22504 مشاهده)
رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1386 (21891 مشاهده)
ارزیابی شیوه های تامین مالی و نظام پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت در کشورهای منتخب: ارائه ی الگو برای ایران. (20369 مشاهده)
بررسی وضعیت هزینه تخت روز بستری و شاخص های عملکردی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران (1381) (18776 مشاهده)
شناخت شخصیت مدیران؛ لازمه ی مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی مدل پنج عاملی (Big-5) در دانشگاه علوم پزشکی قم) (18702 مشاهده)
ارزیابی نظام مدیریَت عملکرد کارکنان بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن در سال 1385 (18540 مشاهده)
نگرش کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به نحوه ی ارزشیابی عملکرد آنان در سال 1386 (18284 مشاهده)
DRG ضرورت ایجاد سیستم ملی بیمار یهای قلب و عروق در ایران (17587 مشاهده)
ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند:مطالعه موردی (16998 مشاهده)
بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان های آموزشی، عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران (16934 مشاهده)
بررسی استانداردهای ساختار، محتوا و واژه‌نامه پرونده الکترونیک سلامت در سازمان‌های منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران (16513 مشاهده)
نقش سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشکی در کاهش خطاهای دارویی (16427 مشاهده)
مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی (16399 مشاهده)
گزارش کوتاه: نگاهی کمّی به مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده فصلنامۀ مدیریت سلامت؛ سالهای 89-84 (16389 مشاهده)
رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه (16374 مشاهده)
ارتباط فرهنگ سازمانی با اجرای شش سیگما در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (16146 مشاهده)
طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان سرطان خون (15947 مشاهده)
بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی (15847 مشاهده)
مدیریت بحران در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی استان کرمان و شهرستان بروجرد- 1385 : (15722 مشاهده)
تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی (SWOT Analysis) دانشکده ی مدیریَت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (15700 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی محتوایی مدارک پزشکی در بیمارستان های عمومی، آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سه ماهه اول سال 1377 (38830 دریافت)
مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی (37619 دریافت)
سنجش اثر مطالعات کارآزمایی بالینی ایران بر تولید و توسعه دانش (33675 دریافت)
چگونگی گزارش روش شناسی در کارآزمائی های بالینی تصادفی (30238 دریافت)
طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان سرطان خون (24376 دریافت)
مراقبت های بهداشتی اوَلیَه (PHC) همچنان راهبردی برای گسترش عدالت در سلامت (22013 دریافت)
شناخت شخصیت مدیران؛ لازمه ی مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی مدل پنج عاملی (Big-5) در دانشگاه علوم پزشکی قم) (14139 دریافت)
تحلیل و برآورد هزینه ی تمام شده ی خدمات با استفاده از روش حسابداری تقلیلی - مرحله ای (بیمارستان فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1385) (13880 دریافت)
میزان توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با تمرکز بر شاخص‌های بخش بهداشت و درمان (13857 دریافت)
رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1386 (12125 دریافت)
تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی (SWOT Analysis) دانشکده ی مدیریَت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (12120 دریافت)
استخراج دانش از داده های بیماران دیابتی با استفاده از روش درخت تصمیم C5.0 (12022 دریافت)
به کارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات (سروکوال: ServQual) در مجتمع آموزشی درمانی امام خمینی(ره):1390 (10608 دریافت)
مروری بر پدیده رنگ درمانی با تأکید بر محیط های بیمارستانی (10531 دریافت)
رابطه ی بین مؤلفه های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستان های منتخب شهر اصفهان ( 1388) (10302 دریافت)
مدلی برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی بیمارستان (10089 دریافت)
رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (9843 دریافت)
عوامل مؤثر در بهره‌مندی و دسترسی به خدمات سلامت: مطالعه مبتنی بر جمعیت شهر کرمان (9664 دریافت)
بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران (9067 دریافت)
بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی (8481 دریافت)
عوامل موثر بر زنجیره تامین چابکی بیمارستان‌های ایران (8371 دریافت)
تأثیر سبک رهبری مدیران بر احساس برابری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (8174 دریافت)
رابطه ی هزینه های سلامت ورشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) (8121 دریافت)
رابطه ی جو سازمانی با ویژگی های شخصیتی کارکنان بیمارستان فاطمه الزهرا(س) نجف آباد (8045 دریافت)
رابطه ی رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان در مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران: 1388 (7753 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 36807 بازدید)
شورای نویسندگان ( 23095 بازدید)
درباره نشریه ( 21475 بازدید)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 21029 بازدید)
آدرس ( 17473 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 12496 بازدید)
جنبه های حقوقی ( 12147 بازدید)
جلسه هیأت تحریریه ( 9709 بازدید)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 6958 بازدید)
دانشکده مدیریت ( 6737 بازدید)
مقالات کوید ۱۹ ( 5032 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 4704 بازدید)
شماره های قبلی ( 4586 بازدید)
فرآیند داوری توسط داوران تخصصی (Peer Review Process ) ( 4360 بازدید)
فرایند داوری مقاله (Article Reviewing) ( 3936 بازدید)
نشریه مدیریت سلامت ( 3712 بازدید)
راهنمای داوران ( 3606 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
شورای نویسندگان ( 533 ارسال)
دانشکده مدیریت ( 525 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 360 ارسال)
آدرس ( 340 ارسال)
درباره نشریه ( 313 ارسال)
شماره های قبلی ( 311 ارسال)
نشریه مدیریت سلامت ( 303 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 155 ارسال)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 131 ارسال)
جلسه هیأت تحریریه ( 94 ارسال)
جنبه های حقوقی ( 91 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شورای نویسندگان ( 2786 چاپ)
دانشکده مدیریت ( 1629 چاپ)
آدرس ( 1497 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1460 چاپ)
درباره نشریه ( 1214 چاپ)
شماره های قبلی ( 1048 چاپ)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 944 چاپ)
جلسه هیأت تحریریه ( 935 چاپ)
جنبه های حقوقی ( 935 چاپ)
نشریه مدیریت سلامت ( 898 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 873 چاپ)
مقالات کوید ۱۹ ( 646 چاپ)
فرآیند داوری توسط داوران تخصصی (Peer Review Process ) ( 476 چاپ)
فرایند داوری مقاله (Article Reviewing) ( 415 چاپ)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 410 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Health Administration

Designed & Developed by : Yektaweb