برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مقایسه شرح شغل کارکنان مدارک پزشکی در کشورهای منتخب و ارائه الگو (42124 مشاهده)
بررسی طرح پرکیس (حق الزحمه کار اضافی) و تأثیر آن بر افزایش استفاده از ظرفیت های درمانی و کارآیی کارکنان بیمارستان های تأمین اجتماعی شهرستان اصفهان (24876 مشاهده)
چگونگی گزارش روش شناسی در کارآزمائی های بالینی تصادفی (23601 مشاهده)
رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (21283 مشاهده)
رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1386 (20599 مشاهده)
مراقبت های بهداشتی اوَلیَه (PHC) همچنان راهبردی برای گسترش عدالت در سلامت (20502 مشاهده)
ارزیابی شیوه های تامین مالی و نظام پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت در کشورهای منتخب: ارائه ی الگو برای ایران. (18758 مشاهده)
شناخت شخصیت مدیران؛ لازمه ی مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی مدل پنج عاملی (Big-5) در دانشگاه علوم پزشکی قم) (17458 مشاهده)
نگرش کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به نحوه ی ارزشیابی عملکرد آنان در سال 1386 (17445 مشاهده)
ارزیابی نظام مدیریَت عملکرد کارکنان بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن در سال 1385 (17363 مشاهده)
DRG ضرورت ایجاد سیستم ملی بیمار یهای قلب و عروق در ایران (16537 مشاهده)
ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند:مطالعه موردی (15943 مشاهده)
بررسی وضعیت هزینه تخت روز بستری و شاخص های عملکردی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران (1381) (15900 مشاهده)
بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان های آموزشی، عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران (15722 مشاهده)
رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه (15467 مشاهده)
ارتباط فرهنگ سازمانی با اجرای شش سیگما در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (15344 مشاهده)
نقش سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشکی در کاهش خطاهای دارویی (15324 مشاهده)
گزارش کوتاه: نگاهی کمّی به مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده فصلنامۀ مدیریت سلامت؛ سالهای 89-84 (15277 مشاهده)
بررسی استانداردهای ساختار، محتوا و واژه‌نامه پرونده الکترونیک سلامت در سازمان‌های منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران (15019 مشاهده)
مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی (14938 مشاهده)
طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان سرطان خون (14792 مشاهده)
بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی (14715 مشاهده)
مدیریت بحران در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی استان کرمان و شهرستان بروجرد- 1385 : (14661 مشاهده)
بررسی تأثیر عملکرد گروههای بهبود کیفیت بر اثربخشی و کارایی بیمارستان لولاگر تهران ؛ 1384 (14478 مشاهده)
طراحی مدل شی گرا پیامهای اصلی برای پشتیبانی از پرونده الکترونیک سلامت(EHR) (14424 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی محتوایی مدارک پزشکی در بیمارستان های عمومی، آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سه ماهه اول سال 1377 (38630 دریافت)
مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی (36125 دریافت)
سنجش اثر مطالعات کارآزمایی بالینی ایران بر تولید و توسعه دانش (33450 دریافت)
چگونگی گزارش روش شناسی در کارآزمائی های بالینی تصادفی (29604 دریافت)
طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان سرطان خون (23905 دریافت)
مراقبت های بهداشتی اوَلیَه (PHC) همچنان راهبردی برای گسترش عدالت در سلامت (16444 دریافت)
شناخت شخصیت مدیران؛ لازمه ی مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی مدل پنج عاملی (Big-5) در دانشگاه علوم پزشکی قم) (13501 دریافت)
میزان توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با تمرکز بر شاخص‌های بخش بهداشت و درمان (13342 دریافت)
تحلیل و برآورد هزینه ی تمام شده ی خدمات با استفاده از روش حسابداری تقلیلی - مرحله ای (بیمارستان فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1385) (12847 دریافت)
رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1386 (11654 دریافت)
استخراج دانش از داده های بیماران دیابتی با استفاده از روش درخت تصمیم C5.0 (11448 دریافت)
تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی (SWOT Analysis) دانشکده ی مدیریَت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (11314 دریافت)
به کارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات (سروکوال: ServQual) در مجتمع آموزشی درمانی امام خمینی(ره):1390 (10122 دریافت)
رابطه ی بین مؤلفه های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستان های منتخب شهر اصفهان ( 1388) (9913 دریافت)
مروری بر پدیده رنگ درمانی با تأکید بر محیط های بیمارستانی (9668 دریافت)
رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (9543 دریافت)
مدلی برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی بیمارستان (9166 دریافت)
عوامل مؤثر در بهره‌مندی و دسترسی به خدمات سلامت: مطالعه مبتنی بر جمعیت شهر کرمان (8361 دریافت)
بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی (8113 دریافت)
بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران (8034 دریافت)
عوامل موثر بر زنجیره تامین چابکی بیمارستان‌های ایران (7973 دریافت)
تأثیر سبک رهبری مدیران بر احساس برابری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (7890 دریافت)
رابطه ی جو سازمانی با ویژگی های شخصیتی کارکنان بیمارستان فاطمه الزهرا(س) نجف آباد (7845 دریافت)
رابطه ی رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان در مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران: 1388 (7506 دریافت)
رابطه ی هزینه های سلامت ورشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) (7372 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 31735 بازدید)
شورای نویسندگان ( 21631 بازدید)
درباره نشریه ( 18923 بازدید)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 18187 بازدید)
فرآیند ارسال تا انتشار مقاله ( 16338 بازدید)
آدرس ( 16131 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 10936 بازدید)
جنبه های حقوقی ( 10932 بازدید)
جلسه هیأت تحریریه ( 8826 بازدید)
دانشکده مدیریت ( 6445 بازدید)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 4736 بازدید)
شماره های قبلی ( 4400 بازدید)
نشریه مدیریت سلامت ( 3690 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 3516 بازدید)
فرآیند داوری توسط داوران تخصصی (Peer Review Process ) ( 3057 بازدید)
فرایند داوری مقاله (Article Reviewing) ( 3031 بازدید)
راهنمای داوران ( 2714 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
شورای نویسندگان ( 533 ارسال)
دانشکده مدیریت ( 525 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 360 ارسال)
آدرس ( 340 ارسال)
درباره نشریه ( 313 ارسال)
شماره های قبلی ( 311 ارسال)
نشریه مدیریت سلامت ( 303 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 155 ارسال)
فرآیند ارسال تا انتشار مقاله ( 150 ارسال)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 131 ارسال)
جلسه هیأت تحریریه ( 94 ارسال)
جنبه های حقوقی ( 91 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شورای نویسندگان ( 2633 چاپ)
دانشکده مدیریت ( 1570 چاپ)
آدرس ( 1378 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1330 چاپ)
درباره نشریه ( 1092 چاپ)
شماره های قبلی ( 993 چاپ)
نشریه مدیریت سلامت ( 876 چاپ)
فرآیند ارسال تا انتشار مقاله ( 865 چاپ)
جلسه هیأت تحریریه ( 821 چاپ)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 818 چاپ)
جنبه های حقوقی ( 779 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 759 چاپ)
فرآیند داوری توسط داوران تخصصی (Peer Review Process ) ( 298 چاپ)
فرایند داوری مقاله (Article Reviewing) ( 294 چاپ)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 291 چاپ)
مقالات کوید ۱۹ ( 262 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Health Administration

Designed & Developed by : Yektaweb