برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی میزان ثبت صحیح و به موقع اطلاعات تبادل یافته از سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران (7510261 مشاهده)
مقایسه شرح شغل کارکنان مدارک پزشکی در کشورهای منتخب و ارائه الگو (111477 مشاهده)
مراقبت های بهداشتی اوَلیَه (PHC) همچنان راهبردی برای گسترش عدالت در سلامت (27432 مشاهده)
بررسی طرح پرکیس (حق الزحمه کار اضافی) و تأثیر آن بر افزایش استفاده از ظرفیت های درمانی و کارآیی کارکنان بیمارستان های تأمین اجتماعی شهرستان اصفهان (26857 مشاهده)
چگونگی گزارش روش شناسی در کارآزمائی های بالینی تصادفی (24884 مشاهده)
رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (22863 مشاهده)
رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1386 (22273 مشاهده)
ارزیابی شیوه های تامین مالی و نظام پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت در کشورهای منتخب: ارائه ی الگو برای ایران. (21170 مشاهده)
بررسی وضعیت هزینه تخت روز بستری و شاخص های عملکردی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران (1381) (19406 مشاهده)
شناخت شخصیت مدیران؛ لازمه ی مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی مدل پنج عاملی (Big-5) در دانشگاه علوم پزشکی قم) (19014 مشاهده)
ارزیابی نظام مدیریَت عملکرد کارکنان بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن در سال 1385 (18872 مشاهده)
نگرش کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به نحوه ی ارزشیابی عملکرد آنان در سال 1386 (18555 مشاهده)
DRG ضرورت ایجاد سیستم ملی بیمار یهای قلب و عروق در ایران (17858 مشاهده)
ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند:مطالعه موردی (17316 مشاهده)
بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان های آموزشی، عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران (17312 مشاهده)
بررسی استانداردهای ساختار، محتوا و واژه‌نامه پرونده الکترونیک سلامت در سازمان‌های منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران (16807 مشاهده)
نقش سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشکی در کاهش خطاهای دارویی (16751 مشاهده)
مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی (16720 مشاهده)
رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه (16700 مشاهده)
گزارش کوتاه: نگاهی کمّی به مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده فصلنامۀ مدیریت سلامت؛ سالهای 89-84 (16692 مشاهده)
ارتباط فرهنگ سازمانی با اجرای شش سیگما در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (16514 مشاهده)
طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان سرطان خون (16274 مشاهده)
بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی (16255 مشاهده)
تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی (SWOT Analysis) دانشکده ی مدیریَت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (16098 مشاهده)
مدیریت بحران در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی استان کرمان و شهرستان بروجرد- 1385 : (16094 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی محتوایی مدارک پزشکی در بیمارستان های عمومی، آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سه ماهه اول سال 1377 (38936 دریافت)
مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی (37735 دریافت)
سنجش اثر مطالعات کارآزمایی بالینی ایران بر تولید و توسعه دانش (33813 دریافت)
چگونگی گزارش روش شناسی در کارآزمائی های بالینی تصادفی (30383 دریافت)
طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان سرطان خون (24477 دریافت)
مراقبت های بهداشتی اوَلیَه (PHC) همچنان راهبردی برای گسترش عدالت در سلامت (23772 دریافت)
شناخت شخصیت مدیران؛ لازمه ی مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی مدل پنج عاملی (Big-5) در دانشگاه علوم پزشکی قم) (14239 دریافت)
تحلیل و برآورد هزینه ی تمام شده ی خدمات با استفاده از روش حسابداری تقلیلی - مرحله ای (بیمارستان فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1385) (13996 دریافت)
میزان توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با تمرکز بر شاخص‌های بخش بهداشت و درمان (13960 دریافت)
رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1386 (12269 دریافت)
تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی (SWOT Analysis) دانشکده ی مدیریَت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (12229 دریافت)
استخراج دانش از داده های بیماران دیابتی با استفاده از روش درخت تصمیم C5.0 (12143 دریافت)
به کارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات (سروکوال: ServQual) در مجتمع آموزشی درمانی امام خمینی(ره):1390 (10756 دریافت)
مروری بر پدیده رنگ درمانی با تأکید بر محیط های بیمارستانی (10664 دریافت)
رابطه ی بین مؤلفه های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستان های منتخب شهر اصفهان ( 1388) (10426 دریافت)
مدلی برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی بیمارستان (10209 دریافت)
رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (9965 دریافت)
عوامل مؤثر در بهره‌مندی و دسترسی به خدمات سلامت: مطالعه مبتنی بر جمعیت شهر کرمان (9845 دریافت)
بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران (9278 دریافت)
بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی (8643 دریافت)
عوامل موثر بر زنجیره تامین چابکی بیمارستان‌های ایران (8480 دریافت)
رابطه ی هزینه های سلامت ورشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) (8317 دریافت)
تأثیر سبک رهبری مدیران بر احساس برابری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (8277 دریافت)
رابطه ی جو سازمانی با ویژگی های شخصیتی کارکنان بیمارستان فاطمه الزهرا(س) نجف آباد (8148 دریافت)
رابطه ی رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان در مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران: 1388 (7865 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 41162 بازدید)
شورای نویسندگان ( 23866 بازدید)
درباره نشریه ( 23049 بازدید)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 21978 بازدید)
آدرس ( 18350 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 13245 بازدید)
جنبه های حقوقی ( 12837 بازدید)
جلسه هیأت تحریریه ( 10527 بازدید)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 8112 بازدید)
دانشکده مدیریت ( 6809 بازدید)
مقالات کوید ۱۹ ( 5747 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 5433 بازدید)
فرآیند داوری توسط داوران تخصصی (Peer Review Process ) ( 5068 بازدید)
شماره های قبلی ( 4642 بازدید)
فرایند داوری مقاله (Article Reviewing) ( 4544 بازدید)
راهنمای داوران ( 4216 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
شورای نویسندگان ( 533 ارسال)
دانشکده مدیریت ( 525 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 360 ارسال)
آدرس ( 340 ارسال)
درباره نشریه ( 313 ارسال)
شماره های قبلی ( 311 ارسال)
نشریه مدیریت سلامت ( 303 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 155 ارسال)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 131 ارسال)
جلسه هیأت تحریریه ( 94 ارسال)
جنبه های حقوقی ( 91 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شورای نویسندگان ( 2856 چاپ)
دانشکده مدیریت ( 1652 چاپ)
آدرس ( 1577 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1535 چاپ)
درباره نشریه ( 1281 چاپ)
شماره های قبلی ( 1068 چاپ)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 1017 چاپ)
جنبه های حقوقی ( 1014 چاپ)
جلسه هیأت تحریریه ( 1009 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 938 چاپ)
نشریه مدیریت سلامت ( 903 چاپ)
مقالات کوید ۱۹ ( 722 چاپ)
فرآیند داوری توسط داوران تخصصی (Peer Review Process ) ( 552 چاپ)
فرایند داوری مقاله (Article Reviewing) ( 483 چاپ)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 481 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Health Administration

Designed & Developed by : Yektaweb