برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی میزان ثبت صحیح و به موقع اطلاعات تبادل یافته از سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران (7509589 مشاهده)
مقایسه شرح شغل کارکنان مدارک پزشکی در کشورهای منتخب و ارائه الگو (106643 مشاهده)
بررسی طرح پرکیس (حق الزحمه کار اضافی) و تأثیر آن بر افزایش استفاده از ظرفیت های درمانی و کارآیی کارکنان بیمارستان های تأمین اجتماعی شهرستان اصفهان (26069 مشاهده)
مراقبت های بهداشتی اوَلیَه (PHC) همچنان راهبردی برای گسترش عدالت در سلامت (24335 مشاهده)
چگونگی گزارش روش شناسی در کارآزمائی های بالینی تصادفی (24283 مشاهده)
رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (22154 مشاهده)
رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1386 (21526 مشاهده)
ارزیابی شیوه های تامین مالی و نظام پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت در کشورهای منتخب: ارائه ی الگو برای ایران. (19939 مشاهده)
شناخت شخصیت مدیران؛ لازمه ی مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی مدل پنج عاملی (Big-5) در دانشگاه علوم پزشکی قم) (18414 مشاهده)
ارزیابی نظام مدیریَت عملکرد کارکنان بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن در سال 1385 (18245 مشاهده)
نگرش کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به نحوه ی ارزشیابی عملکرد آنان در سال 1386 (18061 مشاهده)
بررسی وضعیت هزینه تخت روز بستری و شاخص های عملکردی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران (1381) (17833 مشاهده)
DRG ضرورت ایجاد سیستم ملی بیمار یهای قلب و عروق در ایران (17239 مشاهده)
ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند:مطالعه موردی (16751 مشاهده)
بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان های آموزشی، عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران (16552 مشاهده)
رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه (16168 مشاهده)
بررسی استانداردهای ساختار، محتوا و واژه‌نامه پرونده الکترونیک سلامت در سازمان‌های منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران (16163 مشاهده)
نقش سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشکی در کاهش خطاهای دارویی (16156 مشاهده)
گزارش کوتاه: نگاهی کمّی به مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده فصلنامۀ مدیریت سلامت؛ سالهای 89-84 (16153 مشاهده)
مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی (15999 مشاهده)
ارتباط فرهنگ سازمانی با اجرای شش سیگما در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (15934 مشاهده)
طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان سرطان خون (15681 مشاهده)
بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی (15592 مشاهده)
مدیریت بحران در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی استان کرمان و شهرستان بروجرد- 1385 : (15420 مشاهده)
تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی (SWOT Analysis) دانشکده ی مدیریَت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (15377 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی محتوایی مدارک پزشکی در بیمارستان های عمومی، آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سه ماهه اول سال 1377 (38763 دریافت)
مروری بر پژوهش کیفی و نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی (37355 دریافت)
سنجش اثر مطالعات کارآزمایی بالینی ایران بر تولید و توسعه دانش (33607 دریافت)
چگونگی گزارش روش شناسی در کارآزمائی های بالینی تصادفی (30074 دریافت)
طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان سرطان خون (24245 دریافت)
مراقبت های بهداشتی اوَلیَه (PHC) همچنان راهبردی برای گسترش عدالت در سلامت (20021 دریافت)
شناخت شخصیت مدیران؛ لازمه ی مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی مدل پنج عاملی (Big-5) در دانشگاه علوم پزشکی قم) (13991 دریافت)
میزان توسعه‌یافتگی استان‌های ایران با تمرکز بر شاخص‌های بخش بهداشت و درمان (13762 دریافت)
تحلیل و برآورد هزینه ی تمام شده ی خدمات با استفاده از روش حسابداری تقلیلی - مرحله ای (بیمارستان فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1385) (13660 دریافت)
تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی (SWOT Analysis) دانشکده ی مدیریَت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (11989 دریافت)
رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1386 (11984 دریافت)
استخراج دانش از داده های بیماران دیابتی با استفاده از روش درخت تصمیم C5.0 (11893 دریافت)
به کارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات (سروکوال: ServQual) در مجتمع آموزشی درمانی امام خمینی(ره):1390 (10484 دریافت)
مروری بر پدیده رنگ درمانی با تأکید بر محیط های بیمارستانی (10345 دریافت)
رابطه ی بین مؤلفه های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستان های منتخب شهر اصفهان ( 1388) (10218 دریافت)
مدلی برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی بیمارستان (9917 دریافت)
رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (9761 دریافت)
عوامل مؤثر در بهره‌مندی و دسترسی به خدمات سلامت: مطالعه مبتنی بر جمعیت شهر کرمان (9394 دریافت)
بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران (8757 دریافت)
بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی (8394 دریافت)
عوامل موثر بر زنجیره تامین چابکی بیمارستان‌های ایران (8257 دریافت)
تأثیر سبک رهبری مدیران بر احساس برابری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (8100 دریافت)
رابطه ی جو سازمانی با ویژگی های شخصیتی کارکنان بیمارستان فاطمه الزهرا(س) نجف آباد (7995 دریافت)
رابطه ی هزینه های سلامت ورشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) (7905 دریافت)
رابطه ی رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان در مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران: 1388 (7678 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 35336 بازدید)
شورای نویسندگان ( 22757 بازدید)
درباره نشریه ( 20776 بازدید)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 20321 بازدید)
آدرس ( 17108 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 12114 بازدید)
جنبه های حقوقی ( 11885 بازدید)
جلسه هیأت تحریریه ( 9524 بازدید)
دانشکده مدیریت ( 6663 بازدید)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 6389 بازدید)
شماره های قبلی ( 4539 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 4443 بازدید)
مقالات کوید ۱۹ ( 4375 بازدید)
فرآیند داوری توسط داوران تخصصی (Peer Review Process ) ( 4036 بازدید)
فرایند داوری مقاله (Article Reviewing) ( 3713 بازدید)
نشریه مدیریت سلامت ( 3704 بازدید)
راهنمای داوران ( 3383 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
شورای نویسندگان ( 533 ارسال)
دانشکده مدیریت ( 525 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 360 ارسال)
آدرس ( 340 ارسال)
درباره نشریه ( 313 ارسال)
شماره های قبلی ( 311 ارسال)
نشریه مدیریت سلامت ( 303 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 155 ارسال)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 131 ارسال)
جلسه هیأت تحریریه ( 94 ارسال)
جنبه های حقوقی ( 91 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شورای نویسندگان ( 2751 چاپ)
دانشکده مدیریت ( 1612 چاپ)
آدرس ( 1468 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1426 چاپ)
درباره نشریه ( 1181 چاپ)
شماره های قبلی ( 1030 چاپ)
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله ( 913 چاپ)
جلسه هیأت تحریریه ( 905 چاپ)
جنبه های حقوقی ( 900 چاپ)
نشریه مدیریت سلامت ( 890 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 841 چاپ)
مقالات کوید ۱۹ ( 491 چاپ)
فرآیند داوری توسط داوران تخصصی (Peer Review Process ) ( 447 چاپ)
فرایند داوری مقاله (Article Reviewing) ( 380 چاپ)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 377 چاپ)
راهنمای داوران ( 351 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Health Administration

Designed & Developed by : Yektaweb