جلد 21، شماره 74 - ( 10-1397 )                   جلد 21 شماره 74 صفحات 75-86 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sharbaafchi zadeh N, Soori S, Rostami Z, Aghilidehkordi G. Occurrence and reporting of nurses’ medication errors in a teaching hospital in Isfahan. jha. 2019; 21 (74) :75-86
URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-2826-fa.html
شعربافچی زاده نسرین، صوری صابر، رستمی زهرا، عقیلی دهکردی گلنوش. وقوع و گزارش خطاهای دارویی پرستاران در بیمارستان آموزشی منتخب شهر اصفهان. فصلنامه مدیریت سلامت. 1397; 21 (74) :75-86

URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-2826-fa.html


1- مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2- کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
3- مرکز آموزشی درمانی الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
4- کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ، goliaghili@gmail.com
چکیده:   (2186 مشاهده)
مقدمه: خطاهای دارویی از شایع ترین خطاهای پرستاری بوده و تلاش برای شناسایی و آشکارسازی این خطاها مهم است. مطالعه حاضر با هدف بررسی وقوع و گزارش خطاهای دارویی پرستاران در بیمارستان آموزشی درمانی شهر اصفهان انجام شد.
روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۶ انجام شد. دیدگاه ۲۲۰ نفر از پرستاران شاغل در  ۳۵ بخش بیمارستان آموزشی منتخب درباره فراوانی و نوع گزارش خطاهای دارویی با استفاده از پرسش نامه دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک، نوع خطاهای دارویی و گزارش آن گردآوری شد. سپس داده ها در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ وارد شدند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیلی مجذور کای و من-ویتنی انجام شد.
یافته ها: میانگین وقوع خطاهای دارویی ۸/۶۶ درصد، گزارش دهی رسمی ۲۲ درصد و گزارش دهی غیر رسمی ۳/۵۵ درصد بود. بیشترین میزان خطاها مربوط به دادن دارو دیرتر یا زودتر از زمان مقرر (۷۰ درصد)، بیشترین گزارش رسمی عدم رعایت زمان مناسب دارو ( ۸ درصد)  و بیشترین گزارش غیر رسمی مخلوط کردن دو یا چند میکروست دارو بدون توجه به تداخلات (۲۹ درصد) بود. بین وقوع خطاهای دارویی با جنس (۰۱۴/۰=P)، وضعیت استخدامی(۰۳۱/۰=P) و سابقه کار (۰۲۴/۰=P) رابطه آماری معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: به منظور ترویج شناسایی و گزارش خطاهای دارویی، بهتر است از ایجاد فضای سرزنش کننده در بیمارستان جلوگیری شود. در گام بعد، آموزش در خصوص انواع خطاها، تشویق پرستاران به ارائه و تسهیل گزارش خطاهای دارویی می‌تواند برنامه ریزی و اقدام برای کاهش خطاها را تسهیل نماید.
       
متن کامل [PDF 1274 kb]   (613 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/6/25 | پذیرش: 1397/11/3 | انتشار: 1397/11/3

فهرست منابع
1. Farzi S, Farzi S, Alimohammadi N, Moladoost A. Medication errors by the intensive care units' nurses and the Preventive Strategies. jouranal of anesthesiology and pain. 2016;6(2):45-33. [In Persian]
2. Sarhadi M, Abdollahyar A, Navidian A, SheykhBardsiri H, Sarhadi T. The investment of effective factors on medical errors and non-reporting from nurse's perspective. Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2015;22(1):132-42. [In Persian]
3. Vrbnjak D, Denieffe S, OGorman C, Pajnkihar M. Barriers to reporting medication errors and near misses among nurses:A systematic review. International Journal of Nursing Studies. 2016;63:162-78. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2016.08.019]
4. Ajri Khameslou M, Abbaszadeh A, Borhani F, FarokhnezhadAfshar P. Contributing factors to nursing error in emergency department: A qualitative study. Journal of School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences. 2017;23(1):32-17. [In Persian]
5. Mirzaei M, Khatony A, Safari Faramani R, Sepahvand E. Prevalence, Types of Medication errors and Barriers to Reporting Errors by Nurses in an Educational Hospital in Kermanshah. Hayat,Journal of School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences. 2013;19(3):37-28. [In Persian]
6. Ramazani T, Hosseini Almadvari S, Fallahzadeh H, DehghaniTafti A. Type and Rate of Medication Errors and their Causes from the Perspectives of Neonatal and Neonatal Intensive Care Units Nurses in Yazd Hospitals, 2014. Community Health journal. 2016;10(1):71-63. [In Persian]
7. Bennatan M, Sharon I, Mahajna M, Mahajna S. Factors affecting nursing students' intention to report medication errors:An application of the theory of planned behavior. Nurse Education Today. 2017;58:38-42. [DOI:10.1016/j.nedt.2017.07.017]
8. Oladi Ghadikalaee R, Ravaghi H, Hesam S. Study of nurses` perception on madication errors in pediatric hospital in Tehran,Iran. peyavard salamat. 2015;9(3):328-15. [In Persian]
9. Alijan zadeh M, Mohebifar R, Azadmanesh Y, Faraji M. The Frequency of Medication Errors and Factors Influencing the Lack of Reporting Medication Errors in Nursing at Teaching Hospital of Qazvin University of Medical Sciences, 2012. journal of health and hygien. 2015;6(2):179-69. [In Persian]
10. Kanani F, Valizadeh L, Asgharijafarabadi M. Types of nursing errors in gastric tube insertion procedure in preterm infants in neonatal intensive care unit, sanandaj, 2013. urmia school of nursing and midwifery. 2016;13(11):963-53.
11. Zhu XP, Duan X, Tian M-M, Shi Y. Establishment and application o f medication error classification standards i n nursing care based on the International Classification of Patient Safety. international journal of nursing sciences. 2014;1:277-80. [DOI:10.1016/j.ijnss.2014.05.025]
12. T Mrayyan M, Shishani K, Alfaourip I. Rate, causes and reporting of medication errors in Jordan: nurses'perspectives. Journal of Nursing Management. 2007;15:659–70. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2007.00724.x]
13. Manjoghi N, Nori A, Arizi H, Narjes F. Reporting of Hospital Errors by Nurses. Iranian Journal of Ethic and History Medical. 2012;5(4):58-70. [In Persian]
14. Zaboli R, Abbaszade A, Shahabinejad M. Assessing the barriers of error reporting from perspective of nurses in Kerman hospitals. journal of medical ethics. 2015;9(34):31-53.
15. Mardani Hamule M, ShahrakyVahed A. Barriers to reporting nursing job errors from nurses viewpoint Journal of School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Science. 2009;19(60):28-32. [In Persian]
16. Brown M. Managing medication errors by design. Critical Care Nursing Quality. 2001;24(3):77-9. [DOI:10.1097/00002727-200111000-00007]
17. Aliken L, Clarke S, Sloane D, Sochalsk J, Silber J. Hospital nurse staffing and patient mortailty, nurse burnout, and job dissatisfaction. JAVA. 2002;288(16):1987-93.
18. Movahednia S, Partovishayan Z, Bastanitehrani M, Moradi F. Nurse Managers' perspectives about Reasons for not reporting medical errors in Firoozgar Hospital: 2012. Razi Journal of Medical Sciences. 2014;21(125):118-0. [In Persian]
19. Medical errors reporting (Educational package) [press release]. Tabriz University of Medical Sciences: Madani Hospital, November 21, 2016.
20. Guchelaar H, colen H, Kalmeijer M, Hudson P, Teepe-Twiss I. Medication errors: hospital pharmacist perspective. Drugs. 2005;65(13):1735-46. [DOI:10.2165/00003495-200565130-00001]
21. Rahimian Boogar I, Mirkouhi MG. Role of workload, sleep, mental health and individual factors in occurrence of nursing errors. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2013;15(3):109-3. [In Persian]
22. Shams S, Baagheriyeh F, Feyzi A, Baghaaie R, Hashemlou l. Medication errors frequency and reporting according to nurses` self-reporting situation in hospitals,Khoy city. urmia school of nursing and midwifery. 2012;10(5):726-1. [In Persian]
23. Joolaee S, Haji babaee F. The relationship between incidence and report of medication errors and working conditions. Int Nurs Rev. 2011;58(1):37–44. [In Persian] [DOI:10.1111/j.1466-7657.2010.00872.x]
24. Bagheri Nesami M, Esmaeili R, Tajari M. Frequency of Non Injectable Medication Administration Errors in Nurses of Cardiac Critical Care Units in Mazandaran Province in 2014. Journal of Rafsanjan university of medical sciences. 2016;15(2):164-51. [In Persian]
25. Haji Babaiee F, Jolaee S, Payravi H, Hagani H. The relationship of medication errors among nurses with some organizational and demographic characteristics. Iranian Journal of Nursing Research. 2011;6(20):83-92. [In Persian]
26. Ebrahimipour H, Mahmoudian P, Hosseini E, Tabatabaii S, Badiee S, Vafaee-Najar A, et al. Factors Associated with the Incidence of Medication Errors and Nurses' Refusal to Error Reporting. Health-Based Research. 2016;1(3):241-53. [In Persian]
27. Golafroz M, Sadeghi H, Ghaedi F, Tabraei Y, Kayghobadi F, Kayghobadi F. Manageral and Moral obstacles in reporting Nursing errors: Nurses`view point. Iranian Journal of Medical Ethics and History. 2014;7(1):65-76. [In Persian]
28. Gillis Hall L. Nursing intellectual capital: A theoretical approach for analyzing nursing productivity. Nursing economics. 2003;21(1):14-20.
29. M Stratton K, A Blegen M, Pepper G, Vaughn T. Reporting of Medication Errors by Pediatric Nurses. Journal of Pediatric Nursing. 2004;19(6):385-92. [DOI:10.1016/j.pedn.2004.11.007]
30. Madadi Z, Jaafari pooyan E. Nursing medication errors,causes and solutions. hospital. 2015;14(3):101-10. [In Persian]
31. Danesh Kohan A, Mahfoozpour S, Palesh M, Fazli Ouch hesar F. Assessing barriers to medical errors reporting among clinical staff members of teaching hospitals affilited with Beheshti University of Medical Sciences in Tehran-2016. Journal of Health in field. 2017;5(3):16-8. [In Persian]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Health Administration

Designed & Developed by : Yektaweb