مدیریت سلامت- راهنمای نویسندگان
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ساختار و محتویات کلی انواع مقاله 
تعریف، ساختار و محدودیت تعداد کلمه، جدول و منبع براساس نوع مقاله: تعریف، ساختار و محدودیت تعداد کلمه، جدول و منبع براساس نوع مقاله در  جدول زیر آورده شده است.

                                                   جدول: تعریف، ساختار و محدودیت تعداد کلمه، جدول و منبع بر اساس نوع مقاله
نوع مقاله تعریف ساختار چکیده تعداد واژه‌های چکیده (فارسی و انگلیسی) تعداد واژه‌های چکیده انگلیسی مبسوط ساختار متن اصلی مقاله تعداد واژه‌های مقاله تعداد جداول/ شکل/نمودار
تعداد  منابع
پژوهشی به مقاله برگرفته شده از یافته‌های پژوهش‌های اولیه، مقاله پژوهشی گفته می‌شود. ساختار یافته شامل:
مقدمه/ روش/  یافته‌ها/   نتیجه‌گیری/ واژه‌های کلیدی
چکیده تصویری (اختیاری)
چکیده صوتی/ویدئویی (اختیاری)
۲۵۰ ۲۰۰۰-۲۵۰۰ - مقدمه
-روش‌ها
-یافته‌ها
-بحث
-محدودیت‌ها
-نتیجه‌گیری
۵۰۰۰-۳۰۰۰

حداکثر۶ مورد


حداکثر ۵۰
مروری این نوع مقاله در موضوعات جامع و مفصل کاربرد دارد. در مقاله مذکور، یافته‌ها و بحث‌های مطالعات منتشر شده اولیه در مورد موضوعی خاص، ترکیب، بررسی و نقد می‌شود. ساختارنیافته
چکیده تصویری (اختیاری)
چکیده صوتی (اختیاری)
۲۵۰ ۶۰۰۰-۴۰۰۰


حداکثر ۷ موردحداکثر ۱۰۰
ساختاریافته شامل:
مقدمه/ روش‌ها/ یافته‌ها/   نتیجه‌گیری / واژه‌های کلیدی
چکیده تصویری (اختیاری)
چکیده صوتی (اختیاری)
کوتاه این نوع مقاله مشابه با مقاله پژوهشی است. مقاله کوتاه، گزارشی از پژوهش‌های در حال اجرا با یافته‌های پژوهشی اندک است. ساختاریافته شامل مقدمه/ روش‌ها/ یافته‌ها/   نتیجه‌گیری / واژه‌های کلیدی
چکیده تصویری (اختیاری)
چکیده صوتی (اختیاری)
۱۵۰ - ۲۰۰۰-۱۵۰۰
حداکثر ۲ مورد


حداکثر ۱۰ 
 
محتوای کلی انواع مقاله: مقاله شامل صفحه عنوان، چکیده، چکیده مبسوط انگلیسی، متن اصلی، ملاحظات اخلاقی، منابع و درصورت لزوم پیوست ها است.
 صفحه عنوان: شامل اطلاعات کلی مقاله و نویسندگان است.
چکیده :به صورت ساختاریافته در حداکثر ۲۵۰ کلمه تنظیم می گردد. این بخش از چهار قسمت مقدمه، روش، یافته ها و نتیجه گیری نشکیل شده است.
چکیده مبسوط انگلیسی: به صورت ساختاریافته در حداقل ۲۵۰۰ کلمه تنظیم می گردد. این بخش از پنج قسمت قسمت مقدمه(Introduction)، روش(Methods)، یافته ها(Results)، بحث(Discussion) و اعلان ها (Acknowledgement)نشکیل شده است.
متن اصلی: شامل چهار بخش ذیل است:
    مقدمه: 
بیان مساله، اهداف و فرضیه های پژوهش آورده شود.
به طور مستقیم به منابع مرتبط استناد شود.
   روش ها: در این بخش :
چگونگی، دلیل انجام مطالعه و نوع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت آورده ‌شود.
جامعه، نمونه، ابزار و روش گردآوری داده و روش تحلیل داده (آزمون‌های آماری استفاده شده و نرم افزار تحلیل داده ها) آورده شود.
    یافته ها: در این بخش :
داده های حاصل از نتایج اولیه و ثانویه (برگرفته از اهداف اصلی و فرعی پژوهش) در این بخش نوشته شود.
مهم ترین یافته ها باید در یک توالی منطقی در قالب متن، جدول، شکل و نمودار سازماندهی شود.
در گزارش یافته های پژوهش حاضر از فعل زمان گذشته و در سایر پژوهش ها زمان حال استفاده شود.
تأکید بر مهم ترین مشاهدات و توجه به خلاصه سازی یافته ها باشد.
از نمودار به عنوان جایگزینی برای جداول با مدخل های زیاد استفاده شود.
در گزارش داده ها از متغیر های جمعیت شناختی مانند سن و جنس استفاده شود.
نکته: از ذکر علامت % در متن مقاله خودداری و به جای آن از واژه درصد استفاده شود.
نکته: در متن گزارش یافته ها از تکرار اطلاعات مربوط مندرج در جداول و شکل­ها خودداری شود.
نکته: کلیه اعداد کوچکتر از ۱۰ به غیر از اعداد جداول و شکل به حروف فارسی نوشته شوند.
نکته: برای نگارش اعداد اعشاری فارسی از علامت اسلش(/) استفاده شود.
    بحث: 
بحث با گزارش مختصری از یافته های اصلی پژوهش شروع ‌شود.
به مهم ترین و جدید ترین جنبه های مطالعه به همراه مقایسه نتایج پژوهش با سایر مطالعات مرتبط پرداخته شود.
محدودیت های پژوهش و پیشنهاد ها برای پژوهش های آینده آورده شود.
در نتیجه گیری کلی پژوهش از یافته های پژوهش حاضر و مقایسه آن با پژوهش های مرتبط استفاده شود.
نکته: از ذکر اسامی انگلیسی نویسندگان در متن خودداری و اسامی با زبان فارسی نوشته شوند.
  اعلان‌ها :
ملاحضات اخلاقی: در این قسمت باید در صورت اخذ کد اخلاق از مراکز معتبر، به کد اخلاق مرتبط اشاره شود. مقالات پژوهشی انجام شده بر روی انسان، حیوان یا محیط زیست باید دارای کد اخلاق باشند. در صورت تشخیص سردبیر، مستندات مصوبه کمیته اخلاق دریافت خواهد شد. مقالات مستخرج از مطالعات کارآزمایی بالینی باید دارای کد ثبت RCT باشند. نام مرکز اخلاق مصوب کننده باید به صراحت قید گردد.
مثال: این پژوهش با کد اخلاق به شماره ....... اخذ شده از کمیته  اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ........ انجام شده است.
نکته: در پژوهش‌های انجام گرفته بر روی انسان، رعایت الزامات اخلاقی از جمله: حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی و اخذ رضایت‌نامه باید به صراحت قید گردد. در صورت صلاحدید سردبیر نمونه فرم رضایت‌نامه دریافت خواهد شد.
 
 
حمایت مالی:بخش حمایت مالی در قالب یک جمله و به صورت مجزا ذیل عنوان « حمایت مالی» قرار می‌گیرد. نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که دریافت هرگونه حمایت مالی از هر سازمانی در اجرای پژوهش خود را در مقاله قید کرده­اند. همچنین باید نقش سازمان حمایت کننده مالی در گردآوری داده، تحلیل داده و نگارش مقاله به صراحت قید گردد. اگر سازمان حامی نقشی بجز حمایت مالی نداشته است،باید به صراحت قید شود. در صورتی که حمایت مالی وجود ندارد، در این بخش ذکر گردد.
مثال: این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران با شماره ....... انجام شده است. حامی  مالی هیچگونه نقشی در گردآوری داده، تحلیل داده و نگارش مقاله نداشته است.
مثال: این پژوهش بدون حمایت مالی انجام شده است.
 
تضاد منافع:تضاد منافع زمانی روی می دهد که منافع شخصی یا اقتصادی فرد با وظایف حرفه ای یا سازمانی وی مغایرت داشته باشد. در عرصه پژوهش نیز امکان بروز تضاد منافع وجود دارد. از این رو، چنانچه پژوهشگر منافع پژوهش را مخفی کند، تخلف اخلاقی و حقوقی رخ داده است. نویسندگان باید به‌طور جداگانه هرگونه تضاد منافع (برای نمونه ارزیابی نرم‌افزاری که توسط شرکتی طراحی شده که نویسنده در آن سهامدار است) را به صراحت نام ببرند. در صورت وجود تضاد منافع و عدم شفاف سازی آن، مجله در رد سریع مقاله در هر مرحله‌ای صاحب‌اختیار است.  در صورت عدم وجود تضاد منافع این موضوع ذکر گردد.
مثال: نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود ندارد.
 
مشارکت نویسندگان:در این بخش باید مشارکت هر یک از نویسندگان به تفکیک نام آنها با عبارات استاندارد زیر مشخص شود:
مفهوم سازی و طراحی مطالعه، گردآوری داده، روش‌شناسی، نرم افزار، اعتبار سنجی، تحلیل داده، تامین منابع، مدیریت داده، نگارش-پیش نویس، نگارش- بررسی و ویرایش، بصری سازی، سرپرستی مطالعه، مدیریت پروژه، تامین مالی، تایید نهایی
در بخش انگلیسی از عبارت زیر استفاده شود:
Conceptualization, Study design, Data curation, Methodology, Software, Validation, Data analysis, Resources, Data management, Writing– original draft, Writing– review & editing, Visualization, Supervision, Project administration, Financing, Final approval
مثال: نام و نام خانوادگی نویسنده: طراحی مطالعه، گردآوری داده، تحلیل داده، نگارش- پیش‌نویس، تایید نهایی
Example: A.H: Study design, Data curation, Data analysis, Writing– original draft, Final approval
در نهایت در یک جمله باید تایید شود که تمام نویسندگان متن نهایی مقاله را مطالعه و تایید کرده‌اند.
 
رضایت برای انتشار: در صورت استفاده از محتوای دارای کپی‌رایت از جمله شکل یا جدول علاوه بر استناددهی درست، باید از دارنده حق کپی‌رایت مجوز استفاده مجدد اخذ شود. این مجوز باید در هنگام سابمیت به مجله ارسال شود. همچنین در این بخش به این موارد اشاره شود. در صورت تشخیص استفاده از مطالب دارای کپی‌رایت بدون اخذ مجوز، مجله در رد کردن مقاله در هر زمان مخیر است. در صورت عدم وجود چنین محتوایی، در این بخش، عبارت "مورد ندارد" ذکر شود.
 
 دسترسی به داده‌ها:مجله مدیریت سلامت مشوق دسترسی آزاد به داده‌ها است. توصیه می‌شود در صورتی که پژوهشگران، داده‌ها و کدهای نرم‌افزاری مطالعه خود را در دسترس قرار داده‌اند، این موضوع و آدرس دسترسی را قید نمایند. در صورت ارسال داده‌ها به مجله، این داده‌ها در دسترس قرار خواهند گرفت. در صورت عدم امکان به اشتراک گذاری داده‌ها، این موضوع و دلیل آن در این بخش قید گردد.
مثال: داده‌ها و کدهای استفاده شده در این مطالعه در آدرس زیر ...... قابل دسترس است.
مثال: به دلیل محرمانگی داده‌های بیماران که در این مطالعه استفاده شده، امکان به اشتراک‌گذاری آن فراهم نیست. 
استفاده از هوش مصنوعیاز نظر مجله مدیریت سلامت، نویسندگی یک فرایند خلاقانه انسانی است. بنابراین ذکر هوش مصنوعی به‌عنوان نویسنده یا تولید متن مقاله با هوش مصنوعی ممنوع است. با این حال استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی محدود به استفاده از آنها برای ویراستاری و بهبود زبان مقاله مجاز است. نویسندگان باید پس از استفاده از این ابزارها متن را کاملا بررسی و اصلاحات لازم را انجام دهند. مسئولیت محتوا با نویسندگان خواهد بود. این موضوع باید در این بخش (همراه با ذکر ابزار استفاده شده) قید شود.
مثال: نویسندگان از هوش مصنوعی ........ برای ویرایش بخش انگلیسی این مقاله استفاده کردند. تمام محتوای ویرایش شده با هوش مصنوعی توسط نویسندگان بررسی و تایید شده است.
تشکرقدردانی: این بخش با زمان اول شخص و تا حد امکان مختصر نوشته شود و از افراد یا سازمان‌هایی قدردانی شود که نویسنده را در نوشتن مقاله یاری کرده اند اما شرایط نویسندگی را نداشته‌اند. از قدردانی از داوران یا سردبیران خودداری شود. مسئولیت اخذ رضایت از افراد برای ذکر عناوین در این بخش بر عهده نویسندگان است.
در صورتی‌که مقاله منتشر شده حاصل بخشی از طرح پژوهشی یا پایان نامه باشد، ذکر این مورد به شرح ذیل ضروری است:
این مقاله حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی با عنوان .......... ، مصوب دانشگاه........... ، در سال .......... با کد شماره ....... است.
این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه با عنوان .......... ، در مقطع (کارشناسی/کارشناسی ارشد/ دکترای پزشکی/ دکترای تخصصی ....)، مصوب دانشگاه........ در سال........ با کد....... است.

نکته: بخش اعلان‌ها باید عینا در بخش چکیده مبسوط به زبان انگلیسی تحت عنوان Declarations  حاوی بخش های زیر ارایه گردد. در صورت عدم وجود اطلاعات برای هر بخش از عبارت None استفاده شود.
Ethical considerations, Funding, Conflicts of interests, Authors’ contribution, Consent for publication, Data availability, AI deceleration, Acknowledgements
 نکته: باتوجه به داوری دو سو کور، در زمان سابمیت دو نسخه از مقاله ارسال می‌شود. در نسخه بی‌نام، تمام اطلاعات هویتی و کدهای شناسایی (مانند نام دانشگاه، کد اخلاق و مانند آن) با X جایگزین شود. 
منابع:
اطلاعات کتابشناختی کلیه منابع استفاده شده (اعم از منابع چاپی، مواد منتشر نشده، رسانه‌های صوتی_ تصویری، منابع اینترنتی) در مطالعه به ترتیب استناد در متن و داخل [] نوشته شود.
تنظیم منابع مطابق با بیانیه استاندارد بین المللی ونکوور در تمام مقالات است. لازم به ذکر است، راهنمای نگارش منابع به سبک ونکوور در سایت مجله بارگذاری شده است.
کلیه منابع باید به زبان انگلیسی نوشته شوند.
اطلاعات کتابشناختی مقالات منتشر شده با زبان فارسی به انگلیسی ترجمه شود و در انتهای اطلاعات کتابشناختی مرتبط، عبارتIn Persian داخل کروشه آورده شود.
در صورت استفاده از مقالات پذیرفته شده در دست چاپ، عبارت “In Press” در اطلاعات کتاب شناختی آن منبع آورده شود.
از استناد به ارتباطات شخصی (شامل نامه های شخصی، خاطرات، مصاحبه های شخصی، رایانامه(پست الکترونیک) و ... ) خودداری شود.
از استناد به مقالات بازپس‌گیری شده (Retracted Article) در مجلات خودداری شود. بر اساس راهنمای انجمن سردبیران علوم پزشکی، نویسندگان برای دسترسی به این نوع مقالات در مدلاین می‌توانند در بخش جستجوی پابمد، عبارت “retracted publication [pt]” را جستجو کنند. اصطلاح “pt” معادل نوع انتشار است.
 


 
 
برای دانلود راهنمای کامل اینجا کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت سلامت:
http://jha.iums.ac.ir/find-1.65.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب