مدیریت سلامت- هیات تحریریه
شورای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای محترم هیأت تحریریه به (ترتیب حروف الفبا)

CV

دکتر حسن ابوالقاسم گرجی، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران      
h-index

 CV Page 

ایمیل: gorji.hiums.ac.ir

CV

دکتر مریم احمدی، استاد، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران      
 h-index

 CV Page                                

ایمیل:ahmadi.myahoo.com

CV دکتر آیدین آرین خصال: دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
h-index

 CV Page 

ایمیل:A.aryankhesalgmail.ac.ir

CV  

دکتر مسعود رودباری، استاد، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.                                                  

 h-index

 CV Page 

ایمیل:roudbari.miums.ac.ir

CV

دکتر بهلول رحیمی، استاد، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران  

 h-index
 CV Page 

ایمیل:  bahlol.rahimiumus.ac.ir
CV

دکتر مهناز صمدبیک، دانشیار، گروه فن آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

 h-index
  CV Page 

ایمیل:  samadbeik.mlums.ac.ir

CV دکتر مجتبی علیزاده، استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

 h-index

  CV Page
ایمیل:  alizadeh.molu.ac.ir
CV

دکتر امیر غائبی، استادیار، گروه کتابداری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

 h-index
  CV Page 

ایمیل: Ghaebialzahra.ac.ir

CV

دکتر فرهاد لطفی، دانشیار، گروه اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فارس، ایران

 h-index
  CV Page 

 ایمیل:otfifarhadgmail.com

 CV

دکتر مهربخش نیلاشی،دانشگاه تکنولوژی مالزی، جهور بحرو،  جهور، مالزی
 h-index
 CV Page
ایمیل: nilashidotnethotmail.com
 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت سلامت:
http://jha.iums.ac.ir/find-1.40.11.fa.html
برگشت به اصل مطلب