راهنمای نگارش مقاله

ساختار و محتویات کلی انواع مقاله 
تعریف، ساختار و محدودیت تعداد کلمه، جدول و منبع براساس نوع مقاله: تعریف، ساختار و محدودیت تعداد کلمه، جدول و منبع براساس نوع مقاله در  جدول زیر آورده شده است.
جدول: تعریف، ساختار و محدودیت تعداد کلمه، جدول و منبع بر اساس نوع مقاله
نوع مقاله تعریف ساختار چکیده تعداد واژه‌های چکیده ساختار چکیده تعداد واژه‌های چکیده مبسوط ساختار متن اصلی مقاله تعداد واژه‌های مقاله تعداد جداول/ شکل/نمودار
تعداد  منابع
پژوهشی به مقاله برگرفته شده از یافته‌های پژوهش‌های اولیه، مقاله پژوهشی گفته می‌شود. ساختار یافته شامل:
مقدمه/ روش‌ها/  یافته‌ها/   نتیجه‌گیری/ واژه‌های کلیدی
۲۵۰ ساختار یافته شامل:
مقدمه/
روش‌ها/
یافته‌ها/
بحث
۲۵۰۰ -مقدمه
-روش ها
-یافته ها
-بحث
-ملاحظات‌اخلاقی‌:(رعایت دستورالعمل‌های‌اخلاقی،
حمایت مالی، تضادمنافع و تشکر و قدردانی)
-منابع
۵۰۰۰-۳۰۰۰

حداکثر۵ مورد


حداکثر ۵۰

 
مروری این نوع مقاله در موضوعات جامع و مفصل کاربرد دارد. در مقاله مذکور، یافته‌ها و بحث‌های مطالعات منتشر شده اولیه در مورد موضوعی خاص، ترکیب، بررسی و نقد می‌شود. ساختارنیافته (فقط مروری روایتی) ۲۵۰ ۶۰۰۰-۴۰۰۰


حداکثر ۶ موردحداکثر ۱۰۰

 
ساختاریافته (انواع مروری‌ها) شامل:
مقدمه/ روش‌ها/ یافته‌ها/   نتیجه‌گیری / واژه‌های کلیدی
کوتاه این نوع مقاله مشابه با مقاله پژوهشی است. مقاله کوتاه، گزارشی از پژوهش‌های در حال اجرا با یافته‌های پژوهشی اندک است. مقدمه/ روش‌ها/ یافته‌ها/   نتیجه‌گیری / واژه‌های کلیدی ۱۵۰ - - ۲۰۰۰-۱۵۰۰
حداکثر ۲ مورد

حداکثر ۱۰

 
نامه به سردبیر کوتاه‌ترین مقاله غیر پژوهشی است. - - - - عنوان /  متن اصلی مقاله
/ تضاد منافع /
تشکر و قدردانی / منابع
۶۰۰
-

 

حداکثر ۵

 

محتوای کلی انواع مقاله: مقاله شامل صفحه عنوان، چکیده، چکیده مبسوط انگلیسی، متن اصلی، ملاحظات اخلاقی، منابع و درصورت لزوم پیوست ها است.
 • صفحه عنوان شامل اطلاعات کلی مقاله و نویسندگان است.
 • چکیده به صورت ساختاریافته در حداکثر ۲۵۰ کلمه تنظیم می گردد. این بخش از چهار قسمت مقدمه، روش، یافته ها و نتیجه گیری نشکیل شده است.
 • چکیده مبسوط انگلیسی به صورت ساختاریافته در حداقل ۲۵۰۰ کلمه تنظیم می گردد. این بخش از پنج قسمت قسمت مقدمه(Introduction)، روش(Methods)، یافته ها(Results)، بحث(Discussion) و تصدیق (Acknowledgement)نشکیل شده است.
 • متن اصلی شامل چهار بخش ذیل است:
 • مقدمه: 
 1. بیان مساله، اهداف و فرضیه های پژوهش آورده شود.
 2. به طور مستقیم به منابع مرتبط استناد شود.
 • روش ها: در این بخش :
 1. چگونگی، دلیل انجام مطالعه و نوع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت آورده ‌شود.
 2. جامعه، نمونه، ابزار و روش گردآوری داده و روش تحلیل داده (آزمون‌های آماری استفاده شده و نرم افزار تحلیل داده ها) آورده شود.
 • یافته ها: در این بخش :
 1. داده های حاصل از نتایج اولیه و ثانویه (برگرفته از اهداف اصلی و فرعی پژوهش) در این بخش نوشته شود.
 2. مهم ترین یافته ها باید در یک توالی منطقی در قالب متن، جدول، شکل و نمودار سازماندهی شود.
 3. در گزارش یافته های پژوهش حاضر از فعل زمان گذشته و در سایر پژوهش ها زمان حال استفاده شود.
 4. تأکید بر مهم ترین مشاهدات و توجه به خلاصه سازی یافته ها باشد.
 5. از نمودار به عنوان جایگزینی برای جداول با مدخل های زیاد استفاده شود.
 6. در گزارش داده ها از متغیر های جمعیت شناختی مانند سن و جنس استفاده شود.
نکته: از ذکر علامت % در متن مقاله خودداری و به جای آن از واژه درصد استفاده شود.
نکته: در متن گزارش یافته ها از تکرار اطلاعات مربوط مندرج در جداول و شکل­ها خودداری شود.
نکته: کلیه اعداد کوچکتر از ۱۰ به غیر از اعداد جداول و شکل به حروف فارسی نوشته شوند.
نکته: برای نگارش اعداد اعشاری فارسی از علامت اسلش(/) استفاده شود.
 • بحث: 
 1. بحث با گزارش مختصری از یافته های اصلی پژوهش شروع ‌شود.
 2. به مهم ترین و جدید ترین جنبه های مطالعه به همراه مقایسه نتایج پژوهش با سایر مطالعات مرتبط پرداخته شود.
 3. محدودیت های پژوهش و پیشنهاد ها برای پژوهش های آینده آورده شود.
 4. در نتیجه گیری کلی پژوهش از یافته های پژوهش حاضر و مقایسه آن با پژوهش های مرتبط استفاده شود.
نکته: از ذکر اسامی انگلیسی نویسندگان در متن خودداری و اسامی با زبان فارسی نوشته شوند.
 • ملاحظات اخلاقی شامل رعایت اصول اخلاقی، حمایت مالی، تعاض منافع و تشکروقدردانی است.
 • فهرست منابع حاوی تمام اطلاعاتی است که برای پیگیری و دستیابی به منابع لازم ضروری است. لطفا در تنظیم منابع از راهنمای منبع نویسی نشریه استفاده فرماید.
       برای دریافت فایل راهنمای نگارش مقاله  اینجا کلیک نمایید


رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی و نحوه برخورد با تخلفات پژوهشی و نشر
 
درصورتیکه در مراحل ارسال تا چاپ مقاله ( ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در مجله و حتی پس از آن) یکی از موارد  زیر وقوع یابد، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی محسوب شده و مجله حق هرگونه اقدام قانونی را برای خود محفوظ می‌داند.
 
 • داده سازی: به گزارش مطالب غیرواقعی و ارائه داده‌ها یا نتیجه‌های ساختگی اطلاق می گردد. ثبت غیرواقعی آنچه که روی نداده  است یا دستکاری نتایج مطالعات مختلف نمونه ای از این تخلف است.
 • تحریف داده‌ها: به ثبت و ارائه نتایج پژوهش گفته می شود به نحوی که جزئیات روش  پژوهش یا فرایند جمع‌آوری یا تحلیل داده‌ها دست‌کاری شود، یا داده‌هایی حذف یا تغییر داده شود، یا نتایج کوچک به منظور پنهان کردن وقایع، بزرگنمایی شود تا نتایج پژوهش به اهداف خاصی برسد.
 • سرقت علمی: شامل اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان دیگر، کپی‌برداری ، شباهت‌ در نوشتار یا انتساب ایده‌ها و نتایج دیگران به خود بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی است. لازم به ذکر است استفاده از جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت علمی محسوب می‌شود.
 • دست‌کاری منابع: درج منابع متعدد در مقاله در حالی که در محتوای متن آن منابع اشاره ای به مطلب نشده است یا درج منبع ساختگی برای هر قسمت از مقاله و یا به روز کردن عمدی تاریخ منابع، غیرمجاز است.
 • انتساب غیرواقعی: منظور انتساب غیرواقعی نویسنده به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته است.
 • ارسال مجدد: ارسال مقاله یا بخشی از آن که در یک نشریه داخلی یا خارجی در جریان داوری و چاپ است به مجله دیگر تخلف محسوب می شود.
 • انتشار هم‌پوشانانتشار  داده‌ها و یافته‌های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله‌ای با عنوان جدید تخلف محسوب می گردد.
 • عدم دریافت کدکارآزمایی بالینی برای مطالعات کارآزمایی بالینی
در صورتی که هر یک از رفتارهای غیراخلاقی مذکور به غیر عمد صورت گیرد، بلافاصله به نویسندگان اطلاع داده می‌شود و امکان تصحیح برای آنان فراهم می‌گردد. اما در صورتی که عامدانه تشخیص داده شود، ضمن اطلاع به نویسندگان، مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی سایت برداشته می‌شود (retract). همچنین نام نویسندگان در لیست سیاه فصلنامه قرار می‌گیرد و مراتب طی یک نامه رسمی به  دانشگاه ها، مؤسسه ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده اند، اطلاع داده خواهد شد.
به منظور جلوگیری از تخلافات مذکور، مقالات به محض ارسال به نشریه با نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب  مورد بررسی قرار گرفته و درصد مشابهت به همراه مستندات مربوطه برای تصمیم‌گیری در اختیار سردبیر نشریه و دبیران تخصصی قرار می‌گیرد.
در خصوص ترتیب و نقش نویسندگان، پژوهشگران ملزم هستند تا شیوه نامه کمیته اخلاق وزارت بهداشت در خصوص درج اسامی را رعایت نمایند. در این خصوص مجله هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. همچنین پس از پذیرش مقاله،  هیچگونه تغییری در خصوص اضافه کردن، حذف نویسنده، جابجایی ترتیب نویسندگان یا تغییر نویسنده مسوول انجام نخواهد شد.


سیاست دسترسی آزاد
نشریه مدیریت سلامت یک نشریه با دسترسی آزاد است به این معنی که تمام مطالب به صورت رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا موسسات در دسترس خواهد بود. کاربران در صورتی استناد دهی درست بدون این که از ناشر یا نویسنده اجازه قبلی بگیرند، مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و یا لینک دادن به متن کامل مقالات، یا استفاده از آنها برای سایر اهداف قانونی و اخلاقی هستند.

سیاست دریافت وجه
نشریه مدیریت سلامت برای بررسی، داوری و چاپ مقالات، هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند اما چنانچه نویسندگان مایل به داوری سریع باشند، باید مبلغ ده میلیون ریال جهت داوری سریع پرداخت نمایند.
مشارکت نویسندگان
با هدف تعیین سهم مشارکت نویسندگان بر مبنای معیارهای ICMJE و COPE و ایجاد وحدت رویه لطفا فرم ذیل را تکمیل کنید. در فرم هر نویسنده ای که هر بخش از سطر سمت راست را به عهده داشته را تیک بزنید. ممکن است هر سطر بیش از یک نویسنده مسئولیت را به عهده داشته باشد. لازم به ذکر است در متن مقاله این بخش به طور خلاصه و متنی بدون قرار دادن جدول اضافه شود.
مشارکت نویسنده اول نویسنده دوم نویسنده سوم نویسنده چهارم نویسنده پنجم
مفهوم سازی
روش شناسی
نرم افزار
اعتبار سنجی
تحلیل رسمی
تحقیق و بررسی
منابع
مدیریت داده ها
نوشتن - پیش نویس اصلی
نوشتن - بررسی و ویرایش
بصری سازی
نظارت
مدیریت پروژه
تامین مالی
          
           نویسنده مسئول:
            آدرس و تلفن:دفعات مشاهده: 41049 بار   |   دفعات چاپ: 1532 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 360 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Health Administration

Designed & Developed by : Yektaweb