جلد 26، شماره 1 - ( 1-1402 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 29-11 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناسی ارشد، انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2- استاد، مرکز تحقیقات انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه ، bahlol.rahimi@umsu.ac.ir
3- دانشیار، مرکز تحقیقات انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه
4- استادیار، مرکز تحقیقات انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه
چکیده:   (904 مشاهده)
مقدمه: پرونده الکترونیک سلامت از فناوری­ های بنیادین در نظام سلامت هر کشور محسوب می­ شود. این فناوری داده­ هایی را فراهم می­ کند که در سطح فردی (بیمار) مبنایی برای ارائه خدمات سلامت و در سطح سازمانی و فراسازمانی مبنایی برای تصمیم ­گیری ­های کلان، سیاست­ گذاری و مدیریت خدمات سلامت محسوب می­ شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی میزان دستیابی سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) در ایران به اهداف پیش ­بینی شده وزارت بهداشت و بررسی محیط کاری کنونی این پرونده از دیدگاه کاربران نهایی است.
روش ­ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود که در سال 1400 انجام شد. شرکتکنندگان شامل 70 نفر از کاربران سپاس در 28 بیمارستان استان آذربایجان غربی بودند. دادهها با پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری و با کمک آمار توصیفی و تحلیلی بررسی شد.
یافته ­ها: براساس یافتههای پژوهش، از نظر کاربران اهداف پیشبینی شده وزارت بهداشت در حیطه رضایت مندی (4/1 ± 3/3) بیشتر از سایر حیطهها حاصل شده است. همچنین، این سامانه در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در حیطه مدیریت اطلاعات (2/1 ± 6/2) به اندازه سایر موارد موفق نبوده است.  از سوی دیگر، از نظر شرایط فعلی محیط کاری سپاس، حیطه اقتصادی (3/1 ± 6/3) بالاترین امتیاز را از کاربران سپاس دریافت کرده است.
نتیجه‌گیری: سپاس از لحاظ دستیابی به اهداف پیشبینی شده در حیطههای مورد بررسی در سطح متوسط قرار دارد. برنامهریزی و سیاست‌گذاری برای ارتقاء سپاس بر اساس شرایط فعلی محیط کاری باید در اولویت توسعهدهندگان این سامانه و وزارت بهداشت قرار گیرد.
متن کامل [PDF 744 kb]   (600 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت اطلاعات سلامت
دریافت: 1401/10/17 | پذیرش: 1401/12/24 | انتشار: 1402/4/5

فهرست منابع
1. Evans RS. Electronic health records: Then, now, and in the future. Yearb Med Inform. 2016;25(Suppl 01):S48-61. [DOI:10.15265/IYS-2016-s006]
2. Feldman J, Szerencsy A, Mann D, Austrian J, Kothari U, Heo H, et al. Giving your electronic health record a checkup after covid-19: A practical framework for reviewing clinical decision support in light of the telemedicine expansion. JMIR Med Inform. 2021;9(1):1-8. [DOI:10.2196/21712]
3. Fragidis LL, Chatzoglou PD. Implementation of a nationwide electronic health record (EHR): The international experience in 13 countries. Int J Health Care Qual Assur. 2018;31(2):116-30. [DOI:10.1108/IJHCQA-09-2016-0136]
4. Seymour T, Frantsvog D, Graeber T. Electronic health records (EHR). Am J Health Sci. 2012;3(3):201-10. [DOI:10.19030/ajhs.v3i3.7139]
5. Payrovnaziri N, Chen Z, Rengifo-Moreno P, Miller T, Bian J, Chen JH, et al. Explainable artificial intelligence models using real-world electronic health record data: A systematic scoping review. J Am Med Inform Assoc. 2020;27(7):1173-85. [DOI:10.1093/jamia/ocaa053]
6. Meidani Z, Sadoughi F, Maleki MR, Tofighi Sh, Marani AB. Organization's quality maturity as a vehicle for ehr success. J Med Syst. 2012;36(3):1229-34. [DOI:10.1007/s10916-010-9584-y]
7. Bashiri A, Shirdeli M, Niknam F, Naderi S, Zare S. Evaluating the success of iran electronic health record system (SEPAS) based on the delone and mclean model: A cross-sectional descriptive study. BMC Med Inform Decis Mak. 2023;23(1):1-7. [DOI:10.1186/s12911-023-02100-y]
8. Asadi F, Moghaddasi H, Rabiei R, Rahimi F, Jahangiri Mirshekarlou S. The evaluation of SEPAS national project based on electronic health record system (EHRS) coordinates in Iran. Acta Inform Med. 2015;23(6):369-73. [DOI:10.5455/aim.2015.23.369-373]
9. Sheikhtaheri A, Zarei A, Ahmadi M. A comparative study on the features of specialized electronic dental record systems. Journal of Health Administration. 2018;20(70):68-77. [In Persian]
10. Kumar M, Mostafa J. Research evidence on strategies enabling integration of electronic health records in the health care systems of low‐and middle‐income countries: A literature review. Int J Health Plann Manage. 2019;34(2):1-10. [DOI:10.1002/hpm.2754]
11. Jalal-Karim A, Balachandran W. The national strategies for electronic health record in three developed countries: General status. Proceedings of the International Multitopic Conference. 2008 Dec 23-24; Karachi, Pakistan. IEEE; 2009. [DOI:10.1109/INMIC.2008.4777723]
12. AL-ASWAD AM, BROWNSELL S, PALMER R, NICHOL JP. A review paper of the current status of electronic health records adoption worldwide: The gap between developed and developing countries. J Health Inform Dev Ctries. 2013;7(2)153-64.
13. Neamah AF, Ahmad A. Comparative study in EHR between Iraq and developed countries. Indian J Public Health Res Dev. 2018;9(11)2023-29. [DOI:10.5958/0976-5506.2018.01748.5]
14. Cowie MR, Blomster JI, Curtis LH, Duclaux S, Ford I, Fritz F, et al. Electronic health records to facilitate clinical research. Clin Res Cardiol. 2017;106(1):1-9. [DOI:10.1007/s00392-016-1025-6]
15. Bitaraf E, Jafarpour M, Jami V, Sarani Rad F. The Iranian integrated care electronic health record. In: Mantas J, Stoicu-Tivadar L, Chronaki C, Hasman A, Weber P, Gallos P, editors. Public Health and Informatics. Netherlands: IOS Press; 2021. p. 654-8. [DOI:10.3233/SHTI210252]
16. Sheikhtaheri A, Tabatabaee Jabali M, Bitaraf E, TehraniYazdi A, Kabir A. A near real-time electronic health record-based covid-19 surveillance system: An experience from a developing country. Health Inf Manag. Forthcoming 2022. [DOI:10.1177/18333583221104213]
17. Sabermahani F, Manafimourkani A, Bitaraf E, Seifi N, Chinichian M, Ghaemi A, et al. An easy-to-use platform for reporting COVID-19 patients by private offices and clinics without it support: A pilot study. In: Schreier G, Pfeifer B, Baumgartner M, Hayn D, editors. dHealth 2022. Amsterdam: IOS Press; 2022. p. 242-9. [DOI:10.3233/SHTI220376]
18. Sarbaz M, Mousavi Baigi F, Marouzi P, Hashemi Hasani M, Kimiafar Kh. Type and number of errors of the Iranian electronic health record (SEPAS) in hospitals affiliated with Mashhad University of Medical Sciences. In: Mantas J, Gallos P, Zoulias E, Hasman A, Househ MS, Diomidous M, editors. Advances in Informatics, Management and Technology in Healthcare. Amsterdam: IOS Press; 2022. p. 354-7. [DOI:10.3233/SHTI220736]
19. Hashemi Hasani M, Kimiafar Kh, Marouzi P, Sadati M, Banaye Yazdipour A, Sarbaz M. Views of users on factors affecting data quality of Iranian electronic health record (SEPAS) in hospitals affiliated to Mashhad university of medical sciences: Brief report. Tehran Univ Medical J. 2020;78(5):328-32. [In Persian]
20. Abbasi R, Khajouei R, Sadeghi Jabali M, Mirzaei M. Data incompleteness preventing information communication from hospital information systems to the Iranian national electronic health record (SEPAS). Frontiers in Health Informatics. 2021;10:1-8. [DOI:10.30699/fhi.v10i1.320]
21. Samadbeik M, Gorzin Z, Khoshkam M, Roudbari M. Managing the security of nursing data in the electronic health record. Acta Inform Med. 2015;23(1):39-43. [DOI:10.5455/aim.2015.23.39-43]
22. Mahmoudvand Z, Kamkar M, Shahmoradi L, Farzaneh Nejad A. Determination of minimum data set (MSD) in echocardiography reporting system to exchange with Iran's electronic health record (EHR) system. Acta Inform Med. 2016;24(2):116-9. [DOI:10.5455/aim.2016.24.116-119]
23. Bahadori M, Alimohammadzadeh Kh, Abdolkarimi K, Ravangard R. Factors affecting physicians' attitudes towards the implementation of electronic health records using structural equation modeling modeling (SEM). Shiraz E Med J. 2017;18(11):1-7. [DOI:10.5812/semj.13729]
24. Ghazisaeidi M, Ahmadi M, Sadoughi F, Safdari R. A roadmap to pre-implementation of electronic health record: The key step to success. Acta Inform Med. 2014;22(2):133-8. [DOI:10.5455/aim.2014.22.133-138]
25. Heart T, Ben-Assuli O, Shabtai I. A review of PHR, EMR and EHR integration: A more personalized healthcare and public health policy. Health Policy Technol. 2017;6(1):20-5. [DOI:10.1016/j.hlpt.2016.08.002]
26. Blobel B. Authorisation and access control for electronic health record systems. Int J Med Inform. 2004;73(3):251-7. [DOI:10.1016/j.ijmedinf.2003.11.018]
27. Barrett AK. Electronic health record (EHR) organizational change: Explaining resistance through profession, organizational experience, and EHR communication quality. Health Commun. 2018;33(4):496-506. [DOI:10.1080/10410236.2016.1278506]
28. Latha NA, Murthy BR, Sunitha U. Electronic health record. Int J Eng Res Technol (Ahmedabad). 2012;1(10):1-8.
29. Fennelly O, Cunningham C, Grogan L, Cronin H, O'Shea C, Roche M, et al. Successfully implementing a national electronic health record: A rapid umbrella review. Int J Med Inform. 2020;144:1-17. [DOI:10.1016/j.ijmedinf.2020.104281]
30. Beresniak A, Schmidt A, Proeve J, Bolanos E, Patel N, Ammour N, et al. Cost-benefit assessment of using electronic health records data for clinical research versus current practices: Contribution of the electronic health records for clinical research (EHR4CR) european project. Contemp Clin Trials. 2016;46:85-91. [DOI:10.1016/j.cct.2015.11.011]
31. Gholamhosseini L, Mehrabi N, Rezazadeh A, kabodian F. Evaluation of barriers and facilitators affecting the implementation of electronic health records in Iran. Paramedical Sciences and Military Health. 2021;15(4):43-9. [In Persian]
32. Tsai CH, Eghdam A, Davoody N, Wright G, Flowerday S, Koch S. Effects of electronic health record implementation and barriers to adoption and use: A scoping review and qualitative analysis of the content. Life (Basel). 2020;10(12):1-27. [DOI:10.3390/life10120327]
33. Ajami S, Ketabi S, Saghaeiannejad S, Heidari A. Requirements and areas associated with readiness assessment of electronic health records implementation. Journal of Health Administration. 2012;14(46):71-8. [In Persian]
34. Rahimi B, Timpka T. Pharmacists' views on integrated electronic prescribing systems: Associations between usefulness, pharmacological safety, and barriers to technology use. Eur J Clin Pharmacol. 2011;67(2):179-84. [DOI:10.1007/s00228-010-0936-9]
35. Rahimi B, Safdari R, Jebraeily M. Development of hospital information systems: User participation and factors affecting it. Acta Inform Med. 2014;22(6):398-401. [DOI:10.5455/aim.2014.22.398-401]
36. Pipersburgh J. The push to increase the use of ehr technology by hospitals and physicians in the United States through the hitech act and the medicare incentive program. J Health Care Finance. 2011;38(2):54-78.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.