یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1401
Export Journal XML Articles RSS جلد 25 - شماره 1 (1-1401 - شماره پیاپی : 87) - 1 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS جلد 24 - شماره 4 (11-1400 - شماره پیاپی : 86) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 24 - شماره 3 (7-1400 - شماره پیاپی : 85) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 24 - شماره 2 (4-1400 - شماره پیاپی : 84) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 24 - شماره 1 (1-1400 - شماره پیاپی : 83) - 9 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS جلد 23 - شماره 4 (10-1399 - شماره پیاپی : 82) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 23 - شماره 3 (7-1399 - شماره پیاپی : 81) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 23 - شماره 2 (4-1399 - شماره پیاپی : 80) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 23 - شماره 1 (1-1399 - شماره پیاپی : 79) - 9 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS جلد 22 - شماره 4 (10-1398 - شماره پیاپی : 78) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 22 - شماره 3 (7-1398 - شماره پیاپی : 77) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 22 - شماره 2 (4-1398 - شماره پیاپی : 76) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 22 - شماره 1 (1-1398 - شماره پیاپی : 75) - 9 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS جلد 21 - شماره 74 (10-1397 - شماره پیاپی : 74) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 21 - شماره 73 (7-1397 - شماره پیاپی : 73) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 21 - شماره 72 (4-1397 - شماره پیاپی : 72) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 21 - شماره 71 (1-1397 - شماره پیاپی : 71) - 8 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS جلد 20 - شماره 70 (10-1396 - شماره پیاپی : 70) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 20 - شماره 69 (7-1396 - شماره پیاپی : 69) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 20 - شماره 68 (4-1396 - شماره پیاپی : 68) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 20 - شماره 67 (1-1396 - شماره پیاپی : 67) - 8 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 66 (10-1395 - شماره پیاپی : 66) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 65 (7-1395 - شماره پیاپی : 65) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 64 (4-1395 - شماره پیاپی : 64) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 63 (1-1395 - شماره پیاپی : 63) - 9 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS جلد 18 - شماره 62 (10-1394 - شماره پیاپی : 62) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 18 - شماره 61 (7-1394 - شماره پیاپی : 61) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 18 - شماره 60 (4-1394 - شماره پیاپی : 60) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 18 - شماره 59 (1-1394 - شماره پیاپی : 59) - 8 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS جلد 17 - شماره 58 (10-1393 - شماره پیاپی : 58) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 17 - شماره 57 (7-1393 - شماره پیاپی : 57) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 17 - شماره 56 (4-1393 - شماره پیاپی : 56) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 17 - شماره 55 (1-1393 - شماره پیاپی : 55) - 8 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS جلد 16 - شماره 54 (10-1392 - شماره پیاپی : 54) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 16 - شماره 53 (7-1392 - شماره پیاپی : 53) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 16 - شماره 52 (4-1392 - شماره پیاپی : 52) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 16 - شماره 51 (1-1392 - شماره پیاپی : 51) - 8 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS جلد 15 - شماره 50 (10-1391 - شماره پیاپی : 50) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 15 - شماره 49 (7-1391 - شماره پیاپی : 49) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 15 - شماره 48 (4-1391 - شماره پیاپی : 48) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 15 - شماره 47 (1-1391 - شماره پیاپی : 47) - 9 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS جلد 14 - شماره 46 (10-1390 - شماره پیاپی : 46) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 14 - شماره 45 (7-1390 - شماره پیاپی : 45) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 14 - شماره 44 (4-1390 - شماره پیاپی : 44) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 14 - شماره 43 (1-1390 - شماره پیاپی : 43) - 8 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS جلد 13 - شماره 42 (10-1389 - شماره پیاپی : 42) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 13 - شماره 41 (7-1389 - شماره پیاپی : 41) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 13 - شماره 40 (4-1389 - شماره پیاپی : 40) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 13 - شماره 39 (1-1389 - شماره پیاپی : 39) - 8 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS جلد 12 - شماره 38 (10-1388 - شماره پیاپی : 38) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 12 - شماره 37 (7-1388 - شماره پیاپی : 37) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 12 - شماره 36 (4-1388 - شماره پیاپی : 36) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 12 - شماره 35 (1-1388 - شماره پیاپی : 35) - 8 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS جلد 11 - شماره 34 (10-1387 - شماره پیاپی : 34) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 11 - شماره 33 (7-1387 - شماره پیاپی : 33) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 11 - شماره 32 (4-1387 - شماره پیاپی : 32) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 11 - شماره 31 (1-1387 - شماره پیاپی : 31) - 8 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 30 (10-1386 - شماره پیاپی : 30) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 29 (7-1386 - شماره پیاپی : 29) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 28 (4-1386 - شماره پیاپی : 28) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 27 (1-1386 - شماره پیاپی : 27) - 8 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 26 (10-1385 - شماره پیاپی : 26) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 25 (7-1385 - شماره پیاپی : 25) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 24 (4-1385 - شماره پیاپی : 24) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 23 (1-1385 - شماره پیاپی : 23) - 8 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 22 (10-1384 - شماره پیاپی : 22) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 21 (7-1384 - شماره پیاپی : 21) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 20 (4-1384 - شماره پیاپی : 20) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 19 (1-1384 - شماره پیاپی : 19) - 8 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 18 (10-1383 - شماره پیاپی : 18) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 17 (7-1383 - شماره پیاپی : 17) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 16 (4-1383 - شماره پیاپی : 16) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 15 (1-1383 - شماره پیاپی : 15) - 8 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS جلد 6 - شماره 14 (10-1382 - شماره پیاپی : 14) - 8 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS جلد 5 - شماره 13 (4-1381 - شماره پیاپی : 13) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 5 - شماره 12 (1-1381 - شماره پیاپی : 12) - 5 مقاله

سال 1380
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 11 (10-1380 - شماره پیاپی : 11) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 10 (7-1380 - شماره پیاپی : 10) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 9 (4-1380 - شماره پیاپی : 9) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 8 (1-1380 - شماره پیاپی : 8) - 7 مقاله

سال 1379
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 7 (7-1379 - شماره پیاپی : 7) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 6 (1-1379 - شماره پیاپی : 6) - 4 مقاله

سال 1378
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 5 (10-1378 - شماره پیاپی : 5) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 4 (7-1378 - شماره پیاپی : 4) - 7 مقاله

سال 1377
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 3 (4-1377 - شماره پیاپی : 3) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 2 (1-1377 - شماره پیاپی : 2) - 6 مقاله

سال 1376
Export Journal XML Articles RSS جلد 1 - شماره 1 (7-1376 - شماره پیاپی : 1) - 5 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Health Administration

Designed & Developed by : Yektaweb