مدیریت سلامت- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف:
مجله علمی- پژوهشی «مدیریت سلامت» وابسته به دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران با هدف ارتقاء علمی دانش پژوهان حوزه های مدیریت و اطلاع‌رسانی سلامت و به عنوان مجرایی رسمی برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران از راه انتشار تازه ترین یافته های این حوزه ها در قالب فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می‌شود.
زمینه ها:
در این فصلنامه، مقالات در قالب های پژوهشی (Research Articles)، مروری (Review Articles, Systematic Review& Meta-Analysis)، مقاله کوتاه (Short Communication)، نامه به سردبیر (Letter to the Editor) و نقد (کتاب یا مقاله) پذیرفته می‌شود. این مجله، مقالات دریافتی را در شاخه های مدیریت خدمات بهداشتی‌ و درمانی (سیاستگذاری سلامت، سلامت در بلایا و فوریت ها، ارزیابی فن آوری سلامت)، مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی (انفورماتیک پزشکی، فن آوری اطلاعات سلامت، مدارک پزشکی)، اقتصاد سلامت و کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی مورد بررسی قرار می دهد.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت سلامت:
http://jha.iums.ac.ir/find.php?item=1.41.24.fa
برگشت به اصل مطلب