مدیریت سلامت- هیات تحریریه
شورای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای محترم هیأت تحریریه به (ترتیب حروف الفبا)

دکتر حسن ابوالقاسم گرجی

دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی                                                                   

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

(gorji.h@iums.ac.ir

دکتر مریم احمدی (CV)

استاد گروه مدیریت اطلاعات سلامت                                              

 دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

(ahmadi.m@yahoo.com)

دکتر مسعود رودباری  

استاد گروه آمار و ریاضی                                                            

دانشکده پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

(roudbari.m@iums.ac.ir)   

دکتر بهلول رحیمی

استادیار گروه انفرماتیک پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

(  bahlol.rahimi@gmail.com, bahlol.rahimi@umus.ac.ir
آقای فرهاد شکرانه (cv) Research Fellow
Cochrane Schizophrenia Group
Institute of Mental Health
Nottingham, England, United Kingdom
دکتر مهناز صمدبیگ(CV)

استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت

دانشکده پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

mahbeik@gmail.com

دکتر مجتبی علیزاده (CV) فارسی
malizadeh@ieee.org , 9ie14015w@s.kyushu-u.ac.jp , mo.alizadeh@itrc.ac.ir, alizadeh.mo@lu.ac.ir
دکتر امیر غائبی

استادیار گروه کتابداری

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه الزهراء

Ghaebi@alzahra.ac.ir

دکتر فرهاد لطفی (CV)

استادیار گروه اقتصاد سلامت

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

lotfifarhad@gmail.com

 دکتر مهربخش نیلاشی (CV)


Official Address: UTM Career Centre, Block L51, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor
E-mail: nilashidotnet@hotmail.com
 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت سلامت:
http://jha.iums.ac.ir/find.php?item=1.40.11.fa
برگشت به اصل مطلب