مدیریت سلامت- هیات تحریریه
شورای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای محترم هیأت تحریریه به (ترتیب حروف الفبا)

دکتر حسن ابوالقاسم گرجی

استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی     

مدیر اجرایی دفتر مجله                                                               

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

(gorji.h@iums.ac.ir

دکتر مریم احمدی (CV)

استاد گروه مدارک پزشکی                                                   

 دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

(ahmadi.m@yahoo.com)

  دکتر مسعود رودباری

 استاد گروه آمار و ریاضی       

مدیر مسئول مجله                                                       

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

(roudbari.m@iums.ac.ir)   

 

دکتر بهلول رحیمی

استادیار گروه انفرماتیک پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

(  bahlol.rahimi@gmail.com, bahlol.rahimi@umus.ac.ir
آقای فرهاد شکرانه (cv)

Research Fellow
Cochrane Schizophrenia Group
Institute of Mental Health
Nottingham, England, United Kingdom

دکتر فرحناز صدوقی (CV)

استاد گروه مدیریت اطلاعات سلامت                                                        

سردبیر مجله

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

(sadoughi.f@iums.ac.ir)

دکتر مهناز صمدبیگ(CV)

استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت

دانشکده پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

mahbeik@gmail.com

دکتر مجتبی علیزاده (CV) فارسی
malizadeh@ieee.org , 9ie14015w@s.kyushu-u.ac.jp , mo.alizadeh@itrc.ac.ir, alizadeh.mo@lu.ac.ir

دکتر امیر غائبی

استادیار گروه کتابداری

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه الزهراء

Ghaebi@alzahra.ac.ir

دکتر فرهاد لطفی (CV)

استادیار گروه اقتصاد سلامت

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

lotfifarhad@gmail.com

دکتر مهربخش نیلاشی (CV)
Official Address: UTM Career Centre, Block L51, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor
E-mail: nilashidotnet@hotmail.com
 

 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت سلامت:
http://jha.iums.ac.ir/find.php?item=1.40.11.fa
برگشت به اصل مطلب