جلد 12، شماره 35 - ( 1-1388 )                   جلد 12 شماره 35 صفحات 17-24 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (19047 مشاهده)

مقدمه : فرهنگ سازمانی عاملی موثر بر عملکرد سازمان است.هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان در بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود.

روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی ست و جامعه آماری را کارکنان بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران(1244N=) تشکیل می دهد. تعداد 96 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش اطَلاعات دموگرافیک، فرهنگ سازمانی و بهره وری ست که با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (1= بسیارکم وتا 5= خیلی زیاد) نمره دهی شد. داده ها به روش خودپاسخگویی گرداوری ؛ و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون آماری مجذورکای تحلیل شد.

یافته ها: بین فرهنگ سازمانی و بهره وری رابطه معنی داری وجود دارد 01/0 P< و57 X2= ؛ در بین شاخص های فرهنگ سازمانی جامعه ی مورد مطالعه، کنترل و خلاقیَت فردی (با میانگین نمره 37/61 و 94/58) وضعیت بهتری نسبت به سایر شاخص های فرهنگ سازمانی داشتند. بالاترین میانگین نمرات بهره وری کارکنان نیز مربوط به مؤلَفه های وضوح و شناخت نقش(35/69 از 130) و توانایی (68/57) بود.

نتیجه گیری: با توجَه به رابطه ی مثبت فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان ، تغییر فرهنگ سازمانی حاکم بر بیمارستانها ی مورد مطالعه (با اقداماتی از قبیل فراهم نمودن محیط مناسب برای افراد خلَاق و ارتقای آگاهی پرسنل در زمینه ی ارزش کار)مطلوب خواهد بود.

متن کامل [PDF 157 kb]   (11064 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1388/4/8 | انتشار: 1388/1/26