جلد 21، شماره 71 - ( 1-1397 )                   جلد 21 شماره 71 صفحات 94-106 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، tahereh_feizy@yahoo.com
چکیده:   (826 مشاهده)
مقدمه: سواد اطلاعاتی در دستیابی به اطلاعات به هنگام، صحیح و در دسترس نقش بسزایی ایفا می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان سواد اطلاعاتی پزشکان خانواده شهری در استان مازندران است.
روش کار:  این پژوهش پیمایشی توصیفی تحلیلی است.جامعه پژوهش 323 تن از پزشکان خانواده شاغل در استان مازندران است که به روش نمونه گیری چند خوشه ای و فرمول کوکران، 176 تن به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است.  آلفای کرونباخ  پرسشنامه 86/0 است. روایی محتوایی پرسشنامه از طریق نظرخواهی از پژوهش گران و متخصصان فن‌آوری اطلاعات در سلامت و  استادان صاحب نظر به دست آمد. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی  سلسله مراتبی و نرم افزار لیزرل استفاده شده است.
یافته ها: یافته ها نشان دهنده  برازش مدل تحقیق است. مقدار ریشه میانگین مجذور خطای برآورد 078/0 ، برازندگی تعدیل یافته 91/0، نیکویی برازش 93/0 و نیکویی برازش تطبیقی 94/0 است. مقدار ضریب معنی داری ابعاد سواد اطلاعاتی به ترتیب، دانش اطلاعاتی (07/7  t= )، مهارت اطلاعاتی (96/7  t= نگرش اطلاعاتی (36/6  -t=) است.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سواد اطلاعاتی شامل سه بعد دانش( دارای سه شاخص رایانه و شبکه، مسائل اخلاقی و امنیت، اشکال دیگر اطلاعات)، مهارت (دارای سه شاخص به کارگیری فن‌آوری، به کارگیری نرم افزار شغلی، برقراری ارتباطات الکترونیک) و نگرش (دارای سه شاخص شناخت فن‌آوری اطلاعات، یادگیری فن‌آوری، کاربرد فن‌آوری اطلاعات) است.
متن کامل [PDF 1003 kb]   (232 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶